Planstrategi

Planstrategi

AFLYST

Borgermøde den 13. august om Planstrategi 2019

Der er borgermøde om Planstrategi 2019 tirsdag den 13. august kl 17-19 på Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42 i Glamsbjerg. Alle er velkomne. Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig borgermødet på plan@assens.dk senest fredag den 9. august kl 12.

Offentliggørelse af Planstrategi 2019

Byrådet har 26. juni 2019 vedtaget Planstrategi 2019 for Assens Kommune. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Planstrategi 2019 er i høring indtil 4. september 2019.

Planstrategien er Byrådets strategi for udviklingen af Assens Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger Byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategi 2019 afspejle visionen ”Med vilje og hjerte” og kan desuden bruges til at søge om udlæg af nye sommerhusgrunde. Planstrategien handler ikke om konkrete arealer – kun til nye sommerhusområder. De konkrete arealændringer angives efterfølgende i kommuneplanen.

Input søges

Planstrategiens offentlighedsperiode bruges også som for-offentlighedsperiode til at indkalde ideer og kommentarer til den delvise revision af kommuneplanen.
Kunne du tænke dig sommerhuse på et areal, som du ejer? Så indsend dine ønsker, hvis området opfylder følgende krav:

  • Området skal ligge i sammenhæng med eksisterende bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
  • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, så både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
  • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
  • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
  • De nye sommerhusområder må ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse.

Høringsfrist

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til Planstrategi 2019 eller andre ideer til den kommende kommuneplanrevision. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. september 2019.

Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  • Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  • Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  • Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2019

Assens Kommune har screenet Planstrategi 2019 og vurderet, at den ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

Den afgørelse er truffet, da strategien med sit strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidig anlæg og dermed heller ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller giver rammer for projekter omfattet af lovens bilagslister.

Det er vurderet, at Planstrategi 2019 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Assens Kommune kan du gøre det via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk/start-din-klage

Her finder du også en vejledning til, hvordan du klager.