Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Redegørelse for retningslinjer

Kommuneplantillægget fastsætter retningslinjer, der skal sikre,

  • at vi tager hensyn til afstrømning og oversvømmelsesrisiko ved aktivt at benytte oversvømmelseskort og strømningsveje til fastsættelse af oversvømmelsestruede områder og kritiske koter i forbindelse med planlægning af arealer, der skal have ny anvendelse,
  • at anlæg i fremtiden bliver udformet, så de kan håndtere tag- og overfladevand,
  • at vi indretter og benytter vores friarealer, grønne områder, parkeringsarealer og veje på en måde, så de bidrager til håndteringen af store regnvandsmængder efter skybrud eller lign.,
  • at vi ikke planlægger for nyt byggeri i oversvømmelsestruede områder langs kysten, og at værdifulde kultur- og naturlandskaber sikres i forhold til oversvømmelse,
  • at vi planlægger efter principper, der tager højde for, at regnvand kan afledes lokalt, og at nyt byggeri kan modstå ekstreme situationer med oversvømmelse.


Kortlægning
Forud for kommunens planlægning for klimatilpasning er der foretaget en indledende kortlægning af, hvor der kan opstå oversvømmelser, og hvor store værdier der er i de oversvømmelsestruede områder. Kortlægningen giver et overblik over udfordringernes omfang og karakter og er grundlaget for det videre arbejde. Kortlægningen omfatter (indledningsvist) en oversvømmelses- og værdikortlægning. Herudover er der i det videre arbejde og prioritering inddraget andre relevante parametre såsom miljøhensyn, økonomi og synergi med anden planlægning.

Oversvømmelseskortlægning
Oversvømmelseskortene er et vigtigt planlægningsværktøj, da de viser områder, hvor der i planlægningen skal tages højde for en fremtidig risiko for oversvømmelser. Eksempelvis bør der ved planlægning af nye byområder og omdannelse af eksisterende medtænkes alternative og helhedsorienterede løsninger til håndtering af tag- og overfladevand - især der, hvor der er en oversvømmelsesrisiko.

Oversvømmelseskort
På hjemmesiden Handleplan for klimatilpasning for Assens Kommune ses de forskellige oversvømmelseskort under fanebladet ”KORT”

Oversvømmelseskortene viser de forskellige hændelser, der er ved ekstreme forhold i forhold til oversvømmelse fra kloak (5, 10, 20, 50 og 100 års hændelser), oversvømmelse for vandløb (100 års hændelse med kendte og med estimerede forhold), oversvømmelse fra hav (20, 50 og 100 års hændelse samt en oversvømmelsesplanlinje) samt oversvømmelse for regnhændelser (5, 10, 20, 50 og 100 års hændelser samt strømningsveje).

Værdikortlægning
Værdikortlægningen bidrager til at skabe et overblik over, hvilke værdier vi har i kommunen, og i kombination med oversvømmelseskortlægningen giver det overblik over, hvilke værdier, der potentielt trues af oversvømmelser. I Assens Kommune har man ved værdikortlægningen fulgt Naturstyrelsens anbefalinger om at bruge ejendomsværdien som udgangspunkt. Ejendomsværdierne udtrykker dog ikke den fulde samfundsøkonomiske værdi af en bygning, og er derfor blevet suppleret med viden om befolkningstæthed og en række politisk valgte lokale værdier. Værdikortlægningen er efterfølgende blevet prioriteret og inddelt i fem kategorier jf. boksen nedenfor.

Kategori 1 (RØD) Områder hvor en oversvømmelse vil være til fare for mennesker, vil forårsage omfattende forurening og/eller have betydelige direkte som indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien.
Kategori 2 (ORANGE) Områder hvor en oversvømmelse vil forårsage forurening og/eller have betydelige direkte og indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien.
Kategori 3 (GUL) Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med en mindre risiko for forurening og/eller nogen men kortvarig betydning for samfundsøkonomien eller skade på lokal kulturarv.
Kategori 4 (BLÅ) Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med lokale gener og eventuelt påvirkning af beskyttede naturområder og har økonomiske konsekvenser, der udelukkende påvirker grundejerne lokalt.
Kategori 5 (GRØN) Områder hvor en oversvømmelse kan være forbundet med lokale gener, men vil have ingen eller begrænsede økonomiske konsekvenser.

Risikokortlægning
Et risikokort viser, hvor de største økonomiske konsekvenser af oversvømmelser er. Kortet fremstilles ved at kombinere sandsynligheden for oversvømmelse med værdien af det, der kan tage skade ved en oversvømmelse. Risikoen er således sandsynlighed gange værditab, udtrykt i kroner.

Risiko = sandsynlighed for oversvømmelse x værditab

Det betyder, at områder i kommunen med samme sandsynlighed for oversvømmelse, kan få hver sin risiko, hvis værditabet i områderne er forskelligt. Risikokortet skal bruges til at vurdere, hvor det giver mest mening af beskytte mod oversvømmelser.

Assens Forsyning A/S fortsætter i de kommende år med at opmåle kloakkerne og kortlægge risikoen for oversvømmelser fra kloak. For at få så godt et datagrundlag, som muligt for udarbejdelsen af kommunens risikokort, udskydes udarbejdelsen af et risikokort til opmålingerne af kloakkerne er gennemført. Når risikokortet er udarbejdet, vil det indgå i planlægningen af klimatilpasningsindsatsen.

Figur 1: Illustration af processen med kortlægning og prioritering frem mod kommuneplantillægget. Farverne i de forskellige kasser illustrerer, hvor langt i processen vi er nået. Grøn betyder opgaven er afsluttet, gul betyder opgaven påbegyndt og rød betyder opgaven ikke opstartet.

METODE FOR UDPEGNING AF INDSATSOMRÅDER
Den såkaldte ’Si-model’ ligger til grund for udpegningen af risikoområder og prioriteringen af fysiske indsatser i handleplanen. I Si-modellen indgår oversvømmelses- og værdikortlægningen, men også elementer som miljøhensyn, synergi med andre anlægsprojekter, planlægning og økonomi.

Si-modellen er illustreret i figur nedenfor. De indsatsområder og projekter som møder flest konflikter på vejen gennem sien, er de områder der prioriteres højest. Si-modellen fortæller således, hvilke risikoområder og indsatser, som har størst indvirkning, effekt og konsekvenser for kommune og samfund.

Assens Kommune har indledningsvist udpeget 30 risikoområder, hvor der er behov for, at der sker en indsats. Risikoområderne kan være områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser samtidig med, at området har en høj ejendomsværdi og/eller en høj befolkningstæthed foruden en mulig tilstedeværelse af lokalt prioriteret værdier. Alle faktorer behøver ikke at gøre sig gældende i hvert risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi og lav befolkningstæthed, kan en lokalt prioriteret værdi, som for eksempel et plejehjem, være nok til at området udpeges til risikoområde.

Efter den indledningsvise udpegning af de 30 risikoområder, er der foretaget en vurdering af, hvor og i hvilke af de udpegede områder en fysisk indsats bør ske først. I den vurdering er indgået overvejelser om kendte oversvømmelser og risikoen for oversvømmelser, som følge af øget nedbør og havvandstigninger. Også ejendomsværdier, lokale værdier og befolkningstæthed i de respektive områder har haft betydning.

Endeligt er det vurderet, hvorvidt det er muligt at skabe synergi mellem klimatilpasningsindsatsen i de 30 områder og andre indsatser i kommunen af anlægsmæssig og planlægningsmæssig karakter. Det er blandt andet forsøgt at skabe synergi mellem planlagte kloakprojekter og tids- og investeringsplaner i spildevandsplanen, samt budgetterede anlægsarbejder i Assens Kommune. På baggrund af den vurdering er der foretaget en prioritering mellem indsatsområderne.

Prioriteringen omfatter 30 fysiske indsatsområder og repræsenterer et bredt spektrum af nødvendige fysiske indsatser, der skal afhjælpe klimatilpasningsproblemer som følge af øget nedbør og havvandsstigninger i Assens Kommune.

Udover indsatser i de udpegede 30 indsatsområder ønsker Assens Kommune at opnå synergi med de statslige vandområdeplaners indsatsprogrammer. I forbindelse med realisering af de fysiske indsatser, vil det løbende blive vurderet, om der kan opnås synergier med vandområdeplanindsatserne.