Se Kommuneplan 2017-2029

2.11 Assens Kommune i national og regional sammenhæng

Assens Kommunes placering i landet
Assens Kommune ligger på sydvest Fyn med 89 km kyststrækning mod sydvest og 14 km motorvej i den nordlige del af kommunen. Vi ligger midt i Danmark med Odense og Trekantområdet som naboer. Vi betegner os selv som en landkommune, en pendlerkommune, en aktiv kommune og ikke mindst en erhvervskommune. Vores centrale placering midt i Danmark gør, at det er muligt at nå på arbejde i Trekantområdet eller Odense indenfor ½ time. Motorvejen og jernbanestationerne sikrer Assens Kommune et stærkt potentiale for udveksling af arbejdskraft, viden og produktion. Vi har dermed gode muligheder for at nyde godt af og bidrage til udviklingen i Odense, på resten af Fyn og i Trekantområdet. Nærheden skaber dels grundlag for bosætning og fremme af vores lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, dels er der potentiale for at indgå i og udvikle samarbejder inden for et bredt felt af emner. Det er derfor vi i Planstrategi 2015 har valgt at fokusere på det nordøstlige område som Byvækstbåndet med dynamiske og storbynære byer og lokalsamfund.

Strategi Fyn:

Sammen med de andre fynske kommuner – undtagen Middelfart Kommune, der er med i Trekantområdet – er vi i gang med at udvikle Byregion Fyn. Sammen har vi lavet Strategi Fyn 2014-17, der er den fælles politiske udviklingsstrategi for de ni kommuner i den fynske byregion. Den vedtagne strategi 2014-17 er grundlaget for de kommunale planstrategier og kommuneplaner i perioden, men er til revision i 2017 og kan derfor først være ramme for den næste planstrategi og kommuneplan (2021).

Målene, der er beskrevet i Strategi Fyn, skal nås gennem de enkelte kommuners egne indsatser, gennem samarbejder og ikke mindst gennem ambitiøse udviklingsprojekter. Det giver Byregion Fyn synlighed, styrke og kant - en stærk basis for udvikling af den fynske konkurrenceevne.

Vi behøver derfor ikke selv at kunne gøre alt i Assens Kommune, for vi er dybt afhængige af Byregion Fyn og resten af vores omverden. Sammen kan vi skabe en udvikling, der kan være med til at løfte hele Fyn.

Den fælles fynske vision er:

  • at skabe en sammenhængende fynsk byregion.
  • at udvikle den fynske byregion som en aktiv del af den østdanske storbyregion, og samtidig styrke den tætte tilknytning til Vestdanmark.
  • at udvikle den fynske byregion som et laboratorium for nye grønne teknologier og løsninger på fremtidens globale udfordringer.

Strategi Fyn lægger sporene for fremtidens samarbejde i Byregion Fyn. Visionen er at have et stærkt samarbejde med udsyn og et tydeligt politisk lederskab baseret på gensidig respekt og tillid mellem kommunerne.

Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi:

Region Syddanmark og kommunerne blev på det syddanske topmøde den 13. april 2015 enige om, at vi er fælles om at skabe en stærkere fremtid i forhold til, at sammen vil vi arbejde for:

  • Visionen om Det Gode Liv.
  • Et attraktivt Syddanmark.
  • Et aktivt Syddanmark.
  • Et produktivt Syddanmark.

I Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 er der én vision – tre mål:

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Vækst- og udviklingsstrategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.

Visionen om Det Gode Liv i Syddanmark
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år. Den har som mål at skabe rammer for, at de menneskelige ressourcer kommer rigtigt i spil i virksomheder, byer og lokalområder.

Vækst- og udviklingsstrategien opstiller derfor et målsæt, som aktørerne i Syddanmark bakker op om: et aktivt, attraktivt og produktivt Syddanmark.

Region Syddanmark, kommunerne og Syddansk Vækstforum er enige om, at man sammen vil skabe en stærkere fremtid. En fremtid, hvor man med udgangspunkt i den regionale vækst – og udviklingsstrategi og de kommunale planstrategier har et godt grundlag for fælles løsninger på fælles udfordringer.

Byerne skal trække mere
Der er næsten 400 byer i Syddanmark. Små, mindre, større og to af landets fem største byer. Byerne spiller en særlig rolle for menneskers liv. Deres funktioner og tilbud er med til at danne rammen om borgernes liv og virksomhedernes hverdag. Byernes placering og udvikling tegner et bymønster med byregioner og udviklingskorridorer, der også viser, at der er forskellige forudsætninger bl.a. hvor mange arbejdspladser borgerne i de forskellige dele af regionen har adgang til.

Urbaniseringen er med til at flytte ressourcer fra land til by og fra Syddanmark til de største danske byer. Udviklingen skal vendes, så de syddanske byer ikke længere taber terræn til de andre danske byer, men er med til at trække udviklingen. De syddanske byer skal styrkes og gøres mere attraktive, så de i højere grad kan være med til at skabe vækst og udvikling i regionen og i de enkelte områder.

Én region – fire områder med byregionale samarbejder
Vækst- og udviklingsstrategien stiller skarpt på de fire syddanske områder: Sydvestjylland, Trekantområdet, Fyn og Sønderjylland. De fælles regionale udfordringer er ikke lige store i alle områder, ligesom potentialerne for vækst og udvikling varierer på tværs.

I alle områder er der formaliseret byregionale samarbejder, som kan være om- drejningspunkt for områdernes udvikling. Vækst- og udviklingsstrategien prioriterer strategiske indsatser med byregionerne for at nå målsætningen om attraktive og stærke områder. Indsatserne kan falde inden for hele vækst- og udviklingsstrategien fx uddannelse, infrastruktur, byudvikling m.m. Det vil være samarbejdsindsatser med en geografi, der tilpasses temaet. Geografien er dermed ikke fastlåst og kan aftales på tværs af de fire områder, for et helt område eller for dele af områderne.

Delmål i Regions Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi:
Syddanmarks byer og byregioner skal gøres mere attraktive og konkurrencedygtige også i et internationalt perspektiv.
Udviklingen af byer og byregioner skal tænkes aktivt ind i de syddanske udviklingsindsatser.

FAKTABOKS:

Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan, den vedtagne planstrategi samt kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne.

Sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne:

Kommuneplanen er ikke blevet revideret på områder, der går hen over kommunegrænserne, så der har ikke været anden planlægning med sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne, end samarbejdet om de fælles fynske projekter, der kører sideløbende med kommuneplanlægningen.

Landskabsudpegningerne i den nordlige del af kommunen er dog blevet revideret både i tillæg nr 17 til Kommuneplan 2013 og i denne kommuneplanrevision. Dette er ikke koordineret med nabokommunerne, da de på nuværende tidspunkt ikke har revideret landskabsudpegningerne efter samme metode.

Regionalt bymønster jf. Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi.

Kortet viser:
De syddanske byer med over 2.000 indbyggere.
Vækst- og udviklingsstrategiens fire byregionale samarbejdsområder.
Den øst-vestgående udviklingskorridor.
Den nord-sydgående udviklingskorridor.
Adgangen til arbejdspladser (inklusive tyske) inden for 30 minutters kørsel i bil.