Se Kommuneplan 2017-2029

2.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder

Det fremgår af planloven, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af virksomheder, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Hovedparten af de virksomhedstyper, der må siges at have særlige krav til beliggenhed som følge af deres miljømæssige belastning af omgivelserne, behandles i dette afsnit. I afsnittet fastlægges blandt andet konsekvensområder omkring virksomhederne. Konsekvensområder omkring nuværende risikovirksomheder fremgår af retningslinjekort 2.12.

Med henblik på at sikre omgivelserne mod forurening og gener fra øvrige virksomheder med særlige beliggenhedskrav, fastlægges der en generelbeskyttelseszone på 500 m.

Afstanden på de 500 m svarer til den afstand, der normalt er nødvendig for at kunne begrænse generne fra virksomhederne til et acceptabelt niveau for omgivelserne. Afstanden på 500 m vil dog ikke være relevant for alle virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men vil afhænge af forureningstypen. Den nødvendige afstand må derfor i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret miljømæssig vurdering.

I nogle tilfælde vil der skulle sikres endnu større afstande mellem virksomheder og miljøfølsomme arealanvendelser. Når sådanne projekter foreligger, vil der typisk blive udarbejdet et kommuneplantillæg med en tilhørende redegørelse for projektets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-vurdering.

Der er stor forskel på placeringen af forskellige virksomhedstyper, lige fra risikovirksomheder over de traditionelle produktionsvirksomheder til de helt lette erhverv. Det er derfor vigtig at tage højde for, hvor virksomheder kan af en bestemt type kan placere sig - både for virksomheden og de omliggende områder og bebyggelsers skyld. Der skal typisk tages stilling til den enkelte virksomheds erhvervstype og klassificering for at placere denne.