Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Der er forskellige kriterier for udpegningen af de særlige erhvervsområder. Derfor er ikke alle områder anvendelige til de samme typer virksomheder. Udpegningen er sket på baggrund af luft-, støj-, spildevands- og grundvandsforhold.

Omkring flere af de udlagte områder findes der allerede i dag forureningsfølsomme områder (boligområder) inden for 500 meter. For disse områder gælder, at hele området ikke umiddelbart kan anvendes til alle typer virksomheder. Der må derfor i lokalplanlægningen foretages en zonering af området eller en eftervisning af, at miljøforholdene i de forureningsfølsomme områder er acceptable ved den konkrete virksomhedstype. Konsekvenszonen på 500 meter omkring de særlige erhvervsområder svarer til planlægningsafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder med et støjkrav på 70 dB(A) i skel.

For de særlige erhvervsområder udpeget til luftforurenende virksomhed må konsekvensafstand vurderes i hvert tilfælde.

Risikovirksomheder
Virksomheder, anlæg og indretninger, som kræver stor sikkerhedszone, er lovmæssigt forpligtet til at få foretaget en vurdering af sikkerheden. Denne type virksomheder er omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af virkning på miljøet (VVM-reglerne).

Nogle virksomheder kan være en belastning for omgivelserne (støj, støv m.v.) eller udgør en risiko for de nære omgivelser på trods af foranstaltninger til at imødegå dette. Disse virksomheder placeres bedst i særlige erhvervsområder, hvor der er god afstand til beboelsesområder og rekreative områder. I de særlige erhvervsområder gælder støjgrænser på 70 dB i skel.

Lige nu er der en virksomhed i Assens Kommune er omfattet af særlige regler for risikovirksomheder. Det betyder bl.a. at der er udarbejdet planer for nærområderne hvis der sker et uheld på virksomheden. Når der skal planlægges på eller omkring virksomheden skal der altid ses nærmere på både miljø- og planforhold.

Der er jf. kort udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Som udgangspunkt må der ikke etableres ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, rekreative områder, butikker, hoteller, indenfor 500 m fra de særlige erhvervsområder medmindre der kan etableres afværgeforanstaltning, som sikrer acceptable miljøforhold for den følsomme arealanvendelse.