Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

Ud over retningslinjerne i afsnit 2.3 gælder følgende:

2.4.1 Virksomheder med videre med særlige beliggenhedskrav
Udpegning af arealer til virksomhede, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, for hvilke der ikke andet steds i kommuneplanen er fastlagt særskilte konsekvensområder, udlægges der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 meter. Ændring af konsekvensområderne må bero på en konkret miljømæssig vurdering.

Inden for konsekvensområderne må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt og herunder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

2.4.2 For risikovirksomheder gælder tillige:
Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 meter, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m, jf. retningslinjekortet. Ændring af konsekvensområderne må bero på en konkret risikovurdering.

Indenfor konsekvensområderne må der ikke etableres risikofølsom anvendelse, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som uacceptable.

2.4.3 For særligt grundvandstruende, vandforbrugende og vandforurende erhverv :
For virksomheder, der kan være grundvandstruende, gælder retningslinjerne i 7.1.4 og 7.1.5

2.4.4 Særligt vandforbrugende erhverv
Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor spildevandet kan føres til et af centralrenseanlæggene for de nævnte byer.

Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til særligt vandforbrugende erhverv.

2.4.5 Arealer til særligt vandforurenende erhverv
Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens og Vissenbjerg udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder, hvor spildevandet ligeledes føres til et af centralrenseanlæggene for de nævnte byer. Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til særligt vandforurenende erhverv.

2.4.6 Spildevandsplanlægning for særligt forurenende erhverv
Arealer, der i kommuneplanen udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i kommunens spildevandsplan.