Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Dagtilbud
Dagtilbudsområdet er organiseret med dagpleje, områdeinstitutioner og landsbyordninger.

Der er 6 områdeinstitutioner, hvoraf 5 har både vuggestue og børnehave. Der er 5 landsbyordninger, som alle har skole- og børnehavedel, 4 af landsbyordningerne har desuden også en vuggestuedel.

I kommunen er der ligeledes 12 private vuggestuer/børnehaver, som ikke indgår i kommunens pasningsgaranti.

Skole og undervisning
Skole og Undervisning er omfattet af:

 • 12 folkeskoler inkl. landsbyordningerne
 • 1 specialskole
 • 1 heldagsskole
 • 1 ungdomsskole

Der er 5 folkeskoler med 0.- 6. klasse (landsbyordninger) og 7 folkeskoler med 0.- 9. klasse.

Undervisningen i 10. klasse foregår på 10. klassecenteret i Glamsbjerg. Alle skoler har skolefritidsordning. Der er i kommunen 5 fri- og privatskoler.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Der er 7 folkeskoler med 0.­ 6. klasse og 7 folkeskoler med 0.­9. klasse. Undervisningen i 10. klasse foregår på 10. klassescenteret i Glamsbjerg. Alle skoler har skolefritidsordning. Der er i kommunen 5 fri­ og privatskoler.

Det er ligeledes i Glamsbjerg, at vi har samlet alle ungdomsuddannelserne i Campus Glamsbjerg. Glamsbjergområdet er kendt for at rumme flere fri- og efterskoler. Og Glamsbjerg er vores uddannelsesby med gymnasium, handelsgymnasium, 10. klasse center, HF og VUC Fyn, Produktionshøjskolen Fugleviglund samt efterskoler i et innovativt samarbejde med erhvervslivet. Der kommer elever hertil fra hele kommunen og nabokommunerne. Måske er det ikke helt tilfældigt, at vores handelsskole er den bedste handelsskole i Danmark, og nogle af vores dygtige elever vinder Danmarksmesterskab i Innovation og Iværksætteri.

Kultur og fritid
Politikområdet Kultur og Fritid dækker følgende områder: Fritidsfaciliteter, folkebibliotek, museer, musikskole, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning. Der er 9 idræts ­ og svømmehaller, der modtager kommunalt driftstilskud. Herudover gives der tilskud til 1 søsportscenter, 1 vandrerhjem, og kulturhusene Tobaksgaarden i Assens og Industrien i Aarup.

Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
AssensBibliotekerne har biblioteker i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup. Alle biblioteker er ”åbne, selvbetjente biblioteker”, som hver dag kan benyttes mellem kl. 7 og kl. 22 af borgere og gæster over 15 år med brug af sundhedskortet. Bibliotekerne har også åbningstider med betjening.

Bibliotekerne tilbyder såvel fysiske materialer som adgang til e­ressourcer samt yder borgerne hjælp til kommunens selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post. Der tilbydes opsøgende betjening af de borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Bibliotekerne fungerer som lokale væresteder og centre for formidling af kultur, information og viden og er borgernes oplevelses­, kultur­ og besøgssteder med arrangementer, udstillinger og it-kurser samt mulighed for kopiering og printning.

Bibliotekerne har desuden udlån af kørestole, og der er turistinformation på bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Aarup.

Museum Vestfyn er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og en selvejende institution, der primært drives på grundlag af et kommunalt og et statsligt tilskud. Et statsanerkendt museum skal foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Der er en musikskole i Assens Kommune med brugerbestyrelse. Andre kulturelle opgaver er FilmFyn, kulturaftale via Kulturregion Fyn, elektronisk oplevelseskalender, kulturhuse, ikke-kommunale kulturelle institutioner, samlingssteder, lokalhistoriske arkiver, Assens Kunstråd, kulturelle events, de frie kulturmidler, børneteater og naturskole, samt Kultur i Børnehøjde og deltagelse i den fælles fynske musikskole: Fyns 11. Musikskole.

Folkeoplysningsområdet dækker fra primo 2016 over 16 aftenskoler samt 124 foreninger med 8.400 aktivitetsmedlemmer under 25 år.

Børn og familie
Hovedopgaver:

 • Byrådet er, i henhold til Servicelovens bestemmelser, ansvarligt for tilsynet med børn og unge i kommunen.
 • Kommunen har pligt til at iværksætte undersøgelser af børns og unges forhold, når der er mistanke om, at de lever under forhold, som kan skade deres udvikling, sundhed og trivsel.
 • Kommunen har pligt til at iværksætte foranstaltninger jf. Serviceloven, når det er påkrævet i forhold til barnets eller den unges situation.
 • Kommunen er ansvarlig for forebyggende, kriminalpræventive SSP-opgaver, herunder opsøgende funktioner.
 • Børnepsykologisk behandling og terapi.

Børnesundhed
Børnesundhed omfatter både Sundhedspleje, Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam og Tandplejen. Personalet placeret i to områder i Assens Kommune - i Assens og i Tommerup.

Sundhedsplejen
Nøgleordene i sundhedsplejen er sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsplejen tænker sundhed bredt, altså, hvad der skal til for at mestre livet. Sundhedsplejes kerneydelser er ifølge lovgivningen rettet mod 5 hovedområder:

 • Sundhedspleje til gravide og småbørnsfamilier ­ herunder forældre­fødselsforberedelse og specifik ammerådgivning
 • Sundhedspleje til skolebørn, herunder sundhedspædagogisk undervisning
 • Sundhedspleje til børn og familier med særlige behov, herunder bl.a. småbørnskonsulentfunktionen, sorggrupper for børn, Overvægtsklinik
 • Konsulentfunktion i forhold til personale i dagtilbud og skoler omkring generelle og specifikke sundhedsmæssige emner
 • Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på børnesundhedsområdet.

Der samarbejdes på tværs af faggrupperne i Assens Kommune især inden for Børn, Unge og Undervisning samt med andre relevante afdelinger. Der er derudover mange eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet skaber en følelse af sammenhæng og helhed for de børn, unge og familier, som modtager sundhedspleje i Assens Kommune.

Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam
Nøgleordene er forebyggelse og træning. Teamet varetager

 • de lovpligtige genoptræningsopgaver på børn-ungeområdet (ikke vederlagsfri)
 • de forebyggende opgaver omkring børn og unges fin- og grovmotoriske vanskeligheder
 • 0-6 åriges sansemotoriske vanskeligheder
 • Børn og unge med mundmotoriske problemstillinger
 • Motorikklinik – åben rådgivning