Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Handicap
Assens Kommune har seks botilbud til mennesker med handicap, heraf to med døgndækning. Botilbuddene er etableret efter Almenboligloven.

Der ydes desuden støtte i eget hjem til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Senhjerneskade
Center for Senhjerneskade tilbyder otte pladser til borgere med erhvervet hjerneskade.

Derudover yder Center for Senhjerneskade støtte i eget hjem til borgere med erhvervet hjerneskade.

En hjerneskadekoordinator koordinerer en helhedsorienteret indsats for borgere, som har pådraget sig en hjerneskade og er desuden tovholder for et tværgående visitationsteam for borgere med erhvervet hjerneskade.

Psykiatri
Psykiatricenter Vestervangen er et dagtilbud til borgere med psykiske lidelser.

Derudover er der mulighed for støtte i eget hjem, botilbud med og uden døgntilbud, træningsophold, akutophold, ikke­visiterede aktivitets­ og samværstilbud og støtte­kontaktpersonordning.

Tilbuddene er placeret forskellige steder i Assens kommune

I samarbejde med PsykInfo tilbydes desuden forskellige former for rådgivning og vejledning, og der afholdes temaarrangementer.

Misbrug
Assens Misbrugscenter tilbyder åben rådgivning og behandling for stof­ eller alkoholmisbrug i hhv. Glamsbjerg og Assens. Misbrugscentret har et særligt fokus på unge med misbrug. Misbrugsbehandlingen i Assens Kommune tilbyder desuden akut afrusning.

Der tilbydes desuden anonym alkoholbehandling i Assens Kommune.

Assens Kommune deltager i et samarbejde i Region Syddanmark, hvor der tilbydes anonym stofmisbrugsbehandling i Odense, Esbjerg og Kolding.

Socialt udsatte
Begrebet socialt udsatte dækker over mennesker med et bredt spektrum af svære sociale problemer, bl.a. voldsramte kvinder, hjemløse, meget isolerede mennesker m.fl.

Et af tilbuddene til socialt udsatte er Assens Kommunes støtte­ og kontaktpersonsordning (SKP), som er målrettet de mest socialt udsatte og isolerede mennesker, som almindeligvis ikke gør brug af allerede eksisterende tilbud, eller som ikke kan gøre brug af dem.

Myndighed Social og Sundhed
Myndighed Social varetager visitation og bevilling af foranstaltninger på det sociale område. Visitation til botilbud foretages med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden.

Myndighed Sundhed varetager visitation og bevilling af personlig pleje og praktisk hjælp, boliger, boligændringer og hjælpemidler generelt.

Madservice
Den kommunale madservice leverer mad til kommunens plejecentre og sociale bosteder. Den kommunale madservice er leverandør til visiterede ældre i eget hjem ­ her er også privat leverandør.

Sygepleje
Den kommunale sygepleje leverer sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende, behandlende og lindrende sygepleje. Der er 6 sygeplejeklinikker i kommunen.

Træning
Den kommunale træningsindsats omhandler genoptræning / vedligeholdelsestræning og rehabiliteringsforløb.

Hjemmepleje
Hjemmeplejen dækkes af såvel kommunal hjemmepleje som godkendte private leverandører ­ hovedopgaven er personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Al hjælp leveres og tilgås med udgangspunkt i hverdagsrehabilitering.

Plejehjem
Der er 10 Plejehjem i kommunen beliggende i Centerby-områderne. Udgangspunktet for de kommunale plejehjem er Eden Alternative, som skal mindske beboernes oplevelse af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Daghjem
Der er fire daghjem i Assens Kommune. Daghjemmene er en mulighed for sammen med andre borgere at deltage i en hverdag med aktiviteter, samvær, støtte og omsorg.

Sundhedsfremme og Forebyggelse
Varetager borger- og patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Herunder forebyggende hjemmebesøg.