Se Kommuneplan 2017-2029

Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.

Det er her borgere, erhvervslivet og andre interessenter kan se, hvordan politikerne ønsker at forvalte arealerne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægningen af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land, indenfor de rammer planloven og anden lovgivning sætter. Så indenfor de rammer, som lovgivningen og andre krav til kommunerne sætter, samt de geografiske forhold, naturgivne muligheder og lokale forhold er det så kommunalbestyrelsens opgave at finde den rette balance for kommunens udvikling. Kommunerne har nemlig, som planlægningsmyndighed, ansvaret for planlægning af både beskyttelsesinteresserne og benyttelsesinteresserne i deres kommune.

Kommuneplanen består af:

  • en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen
  • retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner
  • rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte områder i kommunen.

Hovedstrukturen skal give en samlet beskrivelse af de overordnede mål for byudviklingen og arealanvendelsen i hele kommunen, dvs. både for udviklingen i byzone, landzone og sommerhusområder.

Kommuneplanrammer: I rammerne for lokalplanlægning (daglig tale: Kommuneplanrammer) fastlægges de mere detaljerede bestemmelser for udviklingen af de enkelte områder, og der kan kun laves en lokalplan for et område, når lokalplanen stemmer overens med kommuneplanrammen.

I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område, for at sikre den sammenhængende bystruktur og de overordnede mål.

Først gennem lokalplanlægningen får kommuneplanen bindende virkning for kommunens borgere og/eller grundejere. Rammerne og generelle rammebestemmelser er i kapitel 8.

Læsevejledning
Hvert tema / afsnit i kapitel 2 til 7 er beskrevet med Vision, Mål, Retningslinjer og Redegørelse, hvori du finder konkrete informationer om det valgte emne.

En del af visionerne og målene er genvedtaget fra sidste kommuneplan. Andre er hentet fra kommunens øvrige strategien og visioner. De fortæller, hvad kommunen vil arbejde efter.

Krav til en kommuneplan
Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. En kommuneplan må ikke være i strid med regional eller statslig planlægning.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling.

Lov om planlægning beskriver, hvad der er krav til, at en kommuneplan indeholder og omfatter af emner samt hvordan en kommuneplan bliver til eller skal revideres.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år på baggrund af Byrådets Planstrategi, der skal laves i første halvdel af en byrådsperiode. Hvis kommuneplanen ellers skal ændres, kan det kun ske gennem et kommuneplantillæg.

Planstrategi 2015 for Assens Kommune har dannet baggrund for denne kommuneplanrevision. Planstrategi 2015 kan ses på: www.assens.dk/planstrategi2015

Digital kommuneplan
Kommuneplanen er en vigtig del af den digitale forvaltning, og gør det muligt at udsøge oplysninger på enkelte ejendomme og områder.

Den digitale kommuneplan er bygget op af kommuneplanens forskellige dele og kapitler under det punkt, der hedder ”Se Kommuneplan 2017-2029”.
Under hver kapitel er det dog også muligt at hente de enkelte kapitler som en pdf.

Hovedstruktur- og retningslinjeafsnit er opdelt i sider, som har en række undersider med de forskellige mener i kommuneplanen. Under hver retningslinjeemne er der ”Vision”, ”Mål”, ”Retningslinje” og ”Redegørelse”.

Under ”Rammer” ligger søgefunktionen ”Find en ramme”, hvor du udsøge ejendomme på adresse, matrikelnummer eller på interaktivt kort, og se, hvad der gælder for det konkrete sted.

Den digitale kommuneplan kan bruges til fx at se nærmere på retningslinjekort, da den digitale plans funktionalitet som f.eks. zoom og navigeringsværktøjer ikke er aktive i PDFfilen.