Se Kommuneplan 2017-2029

Miljøvurdering

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer. Det indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvis planen eller programmet kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det kun ændringerne, der skal miljøvurderes.

I forbindelse med en kommuneplanrevision er det således kun de dele, der sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, der skal miljøvurderes, og da kun de dele, hvori der foretages indholdsmæssige eller geografiske ændringer.

Resumé om miljøvurdering
Der er foretaget en screening af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 1533 af 10/12/2015). Screeningen omfatter kun ændringerne i forhold til den gældende Kommuneplan 2013 -2025. Resultatet af screeningen er, at ændringerne ikke vurderes at få væsentlig påvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljørapport.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 indeholder en række ændringer, hvoraf de største er:

  1. Otte nye/udvidelser af boligrammer hovedsageligt i Byvækstbåndet, i alt ca. 50 ha.
  2. Ændring i landskabsudpegningerne nord for motorvejen.
  3. Tre vejreservationer ved Skalbjerg, Tommerup og ved kommunegrænsen mod Faaborg fjernes.
  4. Udpegning af alle vindmølleområder er fjernet.
  5. Revision af afsnit om kulturmiljøer, nye retningslinker og udpegning af 21 nye områder.
  6. Retningslinjer for særligt værdifulde landbrugsområder og lokaliseringsområder for store husdyrbrug.
  7. Retningslinjer for lokalisering af fælles biogasanlæg, (der er ikke udpeget et konkrete områder til fælles biogasanlæg).

Ændringerne er gennemgået i henhold til det brede miljøbegreb, som er defineret i miljøvurderingsloven og omfatter således den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Vurderingerne er foretaget ud fra det detaljeringsniveau, der svarer til planens niveau i planhierarkiet og planens detaljeringsgrad.

De nye/udvidede rammeområder til bolig udlægges i sammenhæng med de eksisterende byer. Der er ingen nye udpegninger i kystnærhedszonen. Et par af de nye/udvidede boligområder indeholder beskyttet natur og diger, og i den videre planlægning vil det blive sikret, at natur og diger ikke påvirkes og bevares, fx som rekreative grønne områder. Forhold omkring afledning af overfladevand fra de nye rammeområder til boliger håndteres i forbindelse med den videre planlægning og vil ske i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan og klimatilpasningsplan. Ved udbygning af nye boligområder vil trafikbelastningen stige lokalt i de tilknyttede byområder. Tilvæksten i byområderne sker i udkanten af byerne og i tilknytning til eksisterende vejnet, hvorfor belastningen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i de eksisterende byer. Det vurderes muligt i den videre lokalplanlægning at sikre en fornuftig trafikafvikling og -sikkerhed i forhold til bebyggelse i de nye rammeområder.

Fjernelse af de 3 vejreservationer vurderes ikke at begrænse fremkommeligheden for borgerne lokalt, idet revisionen ikke sker de steder, hvor det nuværende vejnet vurderes at have problemer med at afvikle trafikken, eller vurderes at få det i planperioden.

I forbindelse med udlæg af konkrete lokaliseringsområder til nye biogasanlæg skal der foretages yderligere vurderinger af bl.a. trafik, støj, lugt mm. Disse forhold vil blive håndteret og reguleret i den efterfølgende planlægning og VVM mv. Desuden vil endelig placering skulle behandles i forbindelse med et tillæg til kommuneplanen.

Et par af de nye rammeområder til bolig og områder for større husdyrbrug er beliggende i regionale råstofinteresseområder. Det skal i den videre planlægning sikres, at de regionale råstofinteresser i kommunen udnyttes inden byggeri af boliger og nye større husdyrbrug.

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder beskrivelse af 32 kulturmiljøer, hvoraf de 11 allerede er helt eller delvis beskrevet i Kommuneplan 2013, og 21 er nye kulturmiljøområder. Udpegningen vil sikre bevarelse af kulturmiljøet i de udpegede områder. Påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig.

Det vurderes samlet, at ændringerne i Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Planforslaget miljøvurderes derfor ikke nærmere.

Selve screeningen er vedlagt som Bilag 4.