Se Kommuneplan 2017-2029

Oversigt over retningslinjer

Her kan du trykke dig direkte ind på den enkelte retningslinje.

Affaldsbehandlingsanlæg (5.5)
Akvakultur (havbrug og dambrug) (6.8)
Badeområder (7.5)
Biogasanlæg (5.8)
Byggeri og anlæg i det åbne land (6.1)
Bymønster (2.1)
Byudvikling (2.2)
Campingpladser (Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver) (4.4)
Detailhandel (2.6)
Elnettet (5.3)
Erhvervsudvikling (2.3)
Ferie & Fritid (4.0)
Feriecentre (Placering af feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere) (4.9)
Forsvarets anlæg (5.6)
Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer (4.1)
Geologi (6.11)
Golfbaner (4.8)
Grundvandsbeskyttelse (7.1)
Havne og søtransport (3.4)
Jernbaner (3.3)
Klimatilpasning (2.10)
Kolonihaver (Placering af campingpladser, hytteområder og kolonihaver) (4.4)
Kulturhistoriske værdier (6.4)
Kystnærhedszonen (Planlægning i kystnærhedszonen) (6.2)
Kystvande (Bade- og bådebroer) (7.4)
Landbrug (6.7)
Landskab (6.3)
Lavbundsarealer og vådområder (6.6)
Lystbådehavne og bådehavne (4.7)
Master (Teleanlæg og master) (5.4)
Miljø og bæredygtig udvikling (2.9)
Natur (6.5)
Naturgasanlæg (5.7)
Offentlig transport (Offentlig servicetransport) (3.2)
Placering af feriecentre, kursuscentre, vandrehjem, hoteller, kroer, Bed & Breakfast med mere (4.9)
Risikovirksomheder (Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder) (2.4)
Råstoffer (6.9)
Skovrejsning (6.10)
Sommerhusområder (4.3)
Spildevand (7.6)
Stilleområder (4.6)
Stinet og forbindelser for lette trafikanter (3.5)
Støj fra jernbaner (3.3)
Støjende fritidsaktiviteter (4.5)
Søer (7.3)
Teleanlæg og master (5.4)
Udledning af miljøfarlige stoffer (7.7)
Vandløb (7.2)
Vejnettet (Det overordnede vejnet) (3.1)
Vindmøller (5.1)
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder (2.4)