Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

 • at vedligeholde og udbygge et velfungerende overordnet vejnet både internt i kommunen samt til og fra denne.
 • at fastholde og udbygge transportstinettet langs de overordnede veje. at fremme tiltag, der kan mindske personbiltrafikken.
 • at prioritere hensynet til trafiksikkerhed og trafikulykkesbekæmpelse højt. at minimere støjgenerne fra trafikken.
 • at trafikafviklingen på kommunevejene og busserne er velfungerende, så en god mobilitet opretholdes, og unødig forsinkelse og miljøbelastning undgås.
 • at der fortsat arbejdes for, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken bliver mindsket i samme grad som målene i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan for 2013-2020.
 • at den overordnede tilgængelighed til byer og væsentlige trafikmål i Assens Kommune sikres for såvel bil, cykel som kollektiv trafik.
 • at vedligeholdelsen af vejene er driftsøkonomisk optimal, således at vejkapitalen sikres, og vejene i øvrigt er i en forsvarlig stand.
 • at trafikken påvirkes i en mere bæredygtig retning, ved at energiforbrug, luftforurening og støjgener begrænses, og ved at trafikken tager store hensyn til bymiljø og naturværdier.
 • at servicen overfor brugerne af kommunevejene og af de lokale busser bidrager til rejseoplevelsen og til kommunens position som en attraktiv kommune for bosætning, erhverv og turisme.
 • at en udbygning af infrastrukturen sker med ansvarlige miljømæssige hensyn, både til befolkning, natur og landskab. Disse forhold er væsentlige både i den forberedende planlægning, under projektering og udførelse og i driften af vejnettet.
 • at samkørselsmulighederne skal styrkes gennem etablering af samkørselspladser på strategiske steder i det overordnede vejnet.
 • at Assens Kommunes forebyggende indsats i forhold til støj fra vejtrafik skal følge Miljøstyrelsens vejledende krav omkring vejtrafikstøj(se retningslinje 3.1.6.
 • at der sættes særlig fokus på strækningen Assens­Vissenbjerg, og at der sker en optimering af vejstrækningen, så den bedst mulige fremkommelighed sikres.