Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Et velfungerende vejnet for både den kollektive trafik og for den individuelle trafikant er en væsentlig faktor, når kommunen fremover vil ekspandere med boliger og erhverv. Den trafikale udvikling i antallet af motorkøretøjer på vejene er i gennemsnit steget nogenlunde konstant de sidste 20 år, og det stiller løbende større krav til vejnettets udformning og udbygning.

Alle befolkningsgrupper bør tilgodeses gennem en infrastruktur, der udformes og vedligeholdes ved afvejning af fremkommelighed mod andre væsentlige hensyn, herunder trafiksikkerhed og miljø. Den overordnede infrastruktur som går gennem større byer bør med tiden omlægges, således at fremkommeligheden øges, samtidig med at byerne fredeliggøres for gennemkørende trafik, der øger uheldsrisikoen og bidrager med øget støj­ og miljøpåvirkninger. Ligeledes bør der planlægges for stiruter langs landevejene samt for alternative stiruter mellem kommunens større bysamfund.

Assens Kommunes overordnede veje skal udbygges og forvaltes med høj fremkommelighed og trafiksikkerhed for øje for at understøtte kommunes videre udvikling. De overordnede vejnet er afgørende for kommunens sammenhæng med de øvrige fynske kommuner og ikke mindst med motorvejen E20, som binder Øst­ og Vestdanmark sammen. Udbygningen af motorvejen til 3 spor er i gang, og en ny forbindelse til Jylland kan med tiden blive nødvendig for at kunne afvikle trafikken på strækningen. I den sammenhæng vil
en eventuel ny forbindelse over Lillebælt, syd for den gamle Lillebæltsbro, bidrage med en positiv udvikling af den sydvestlige del af Assens. Assens Kommune bør i den forbindelse bidrage og præge en fremtidig debat om, hvor en eventuel linjeføring skal gå.

Derudover skal kommunen være på forkant med udviklingen og indarbejde nye teknologier ved løsning af vejtekniske problemer ­ her kan nævnes variable hastighedstavler, aktiv kurveafmærkning, nye typer belægninger med mere. At være på forkant med udviklingen kræver viden, og Assens Kommune bør i den forbindelse arbejde for et endnu tættere samarbejde med Vejdirektoratet, som er trækkraften indenfor udvikling i vejsektoren.

Der bør udarbejdes en hensigtserklæring vedrørende eksisterende vejbygge­korridorer, hvor der tages stilling til en foreløbig prioritering og en tidshorisont for projekternes gennemførelse. Hensigtserklæringen vil således ­ sammen med vejklassificeringen ­ danne grundlag for dispositioner af mindre tiltag samt den generelle administration af de overordnende veje.

Der bør udarbejdes en hensigtserklæring vedrørende eksisterende vejbygge­korridorer, hvor der tages stilling til en foreløbig prioritering og en eventuel tidshorisont for projekternes gennemførelse.