Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Centrale problemstillinger for den offentlige servicetransport er konkurrencefladen til den individuelle trafik og etableringen af et sammenhængende og pålideligt kollektivt trafiksystem i et samarbejde mellem udbyderne af kollektive trafiktilbud.

Den offentlige servicetransport i Assens Kommune omfatter de regionale og lokale busruter. Region Syddanmark varetager planlægningen af de regionale ruter, hvortil Assens Kommune tilpasser ruteplanlægningen af de lokale busruter.

Den offentlige servicetransport har stor betydning for sammenkædningen internt i Assens Kommune, for sammenkædningen af Assens Kommune med den resterende del af Fyn, og især for udviklingen af gode bosætningsmuligheder. En styrket offentlig transport både af regionale og kommunale ruter vil derfor gavne Assens Kommune og tiltrække tilflyttere. Det faktum står i kontrast til den eksisterende kollektive trafik i dag, som ikke lever op til forventningerne om en god offentlig trafik internt og til og fra kommunen. Derfor bør der ses på ­ og arbejdes for nye tiltag inden for den kollektive trafik som uden alt for store omkostninger kan bidrage til en bedre offentlig transport i kommunen med hyppigere afgange.

Strategi og indsats

Realiseringen af byrådets målsætning er i meget vidt omfang et spørgsmål om økonomi. Herudover kan kommunen på forskellig vis virke for at fremme målsætningerne.

Det vil blandt andet ske ved ­ gennem køreplanlægningen ­ at tilstræbe bedst mulig korrespondance mellem de lokale og regionale busruter og med anden kollektiv trafik, bedre stoppestedsforhold, og hensigtsmæssige ruteforløb.

Målsætningerne kan også fremmes gennem udformningen af vejanlæg, gennem planlægningen af nye byområder og ved at skabe gode omstigningsforhold fra individuel til kollektiv transport.

Udformning af vejanlæg
Det er ønskværdigt, at der ved udformningen af vejanlæg bidrages til, at den kollektive trafik kan afvikles hensigtsmæssigt. Ved udformningen af vejforlægninger og nye veje bør der sikres gode stoppestedsforhold på de nye vejstrækninger, hvor der er behov for det. Det bør endvidere sikres, at der i et rimeligt omfang er mulighed for en betjening af eksisterende områder. I byområder bør der normalt være mulighed for at optage og afsætte passagerer for hver cirka 500 meter.

I forbindelse med trafiksaneringer og lignende bør der, for at fremme en hurtig og bekvem kørsel for den offentlige servicetransport, så vidt muligt undgås at etablere bump og lignende. Såfremt hensynet til trafiksikkerheden prioriteres højere, bør det sikres, at bump udformes hensigtsmæssigt, og således at de kan passeres af busser med en vejledende hastighed på mindst 30 km/t.

Planlægning af nye byområder
Nye byområder bør anlægges sådan, at de i videst mulige omfang kan betjenes med offentlig servicetransport og således, at der er gode adgangsforhold til stoppestederne, herunder at der etableres stiforbindelser i fornødent omfang.

Omstigning fra individuel transport til kollektiv transport
Ved at sikre gode muligheder for skift fra et transportmiddel til et andet kan det samlede transportsystem forbedres. Assens Kommune vil gerne medvirke til at forbedre mulighederne for såkaldte kombinationsrejser, eksempelvis ved at udpege velbeliggende stoppesteder og samkørselspladser ved de større bysamfund og i tilknytning til det overordnede vejnet, således at der kan ske omstigning mellem personbiler, bus, cykel med videre.