Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Kollektiv betjening af mindre bysamfund vil styrke bosætningen i de mindre landsbysamfund og bidrage til at de mindre byer ikke affolkes. En øget fleksibilitet i den kollektive trafik både med hensyn til materiel og ikke mindst at kunne omstille sig hurtigt til nye transportbehov vil være grundlaget for god offentlig trafikbetjening i kommunen.

Der bør derfor i en tidlig fase af arealudlæg ses på den kollektive trafik til området, for at få en afklaring af behovet for eventuel kollektiv trafik til området. Hvis behovet for kollektivt trafik er til stede, bør eventuelle udgifter til, betjening af kollektiv trafik indgå på lige fod med de øvrige udgifter til etablering og drift af de udlagte områder.