Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Jernbanestrukturen i det fynske område består af hovedbanen over Fyn. Hovedbanen har som sit vigtigste formål at forbinde Øst­ og Vestdanmark, og trafikken på banen er hovedsagelig af national karakter. Hovedbanen gennem den nordlige del af kommunen er i vidt omfang en pendlerbane med stor regional og lokal betydning.

Støj
Jernbanetrafik giver anledning til støjproblemer. En central problemstilling handler således om at forebygge konflikter mellem støjfølsom arealanvendelse og jernbanetrafik. Banedanmark opstiller løbende støjskærme langs banestrækningerne i Danmark, ligesom der er afsat en pulje til støjdæmpning af husfacaderne. Der er ikke lovhjemmel til at pålægge Banedanmark omkostninger til støjafskærmning omkring de eksisterende jernbaner ved øget trafik på disse.

Strategi og indsats
Regionplanens retningslinjer på området vedrører alene forebyggelse af støjgener fra jernbanetrafikken i form af støjkrav til støjfølsomme formål, der placeres i nærheden af jernbaner. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav skal overholdes. Vedrørende støj og vibrationer fra jernbaner henvises der i den forbindelse til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 og Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksterne miljø”.

I vejledningen fastlægges ud fra blandt andet beregninger nogle minimumsafstande, der skal respekteres langs jernbanerne for at undgå vibrationer og for at sikre et acceptabelt støjniveau ved boliger uden opsætning af støjskærme.

I øvrigt henvises til den fælles nordiske beregningsmodel for støj fra jernbaner, som er gengivet i Miljøstyrelsens vejledning: ”Beregning af støj og vibrationer fra jernbaner”, nr. 1/1997. Miljøstyrelsen har også fastlagt grænseværdier for vibrationer og det maksimale støjniveau.

Placering af støjfølsom arealanvendelse kan også komme på tale i eksisterende byområder belastet med jernbanestøj over de vejledende støjgrænser.

Støjretningslinjerne nævnt i dette afsnit gælder kun for forbikørende tog.