Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Kommunen og staten er ansvarlige for havneplanlægningen. Nyetablering eller udvidelse af havneanlæg, herunder opfyldning på søterritoriet, kræver dog særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet. Hvis udvidelsen består i etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet inden for en havns dækkende værker, kræves ikke tilladelse fra Kystdirektoratet med mindre udvidelsen kræver vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget.

Det er kommunen, der står for den interne planlægning i de kommunale havne.

Byrådets holdninger
Byrådet finder ikke, at der er behov for etablering af nye havneanlæg ud over Assens Havn. Såfremt der måtte vise sig et behov herfor, bør etableringen i givet fald ske på baggrund af særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag herfor. Udvidelse af eksisterende havne bør derimod umiddelbart kunne finde sted, såfremt væsentlige nationale eller regionale interesser ikke herved tilsidesættes, og såfremt udvidelsen ikke fordrer et særskilt VVM tillæg til kommuneplanen. Det betyder også at de havnerelaterede erhverv vil få vigende betydning i mange af havnene. Trafikhavnenes vigende betydning og tilbagegangen i havnerelaterede erhverv vil indebære, at der frigøres arealer til andre formål.

Fiskeri
Fiskeriet har i de seneste år været i tilbagegang, og denne udvikling forventes at fortsætte. Der fiskes ikke erhvervsmæssigt fra Assens havn.

Færger
I kommunen er der kun færgeforbindelse mellem Assens og Bågø. Færgen, som overfører biler og passagerer, har stor betydning for såvel bosætning som turisme på Bågø.

Lystbådehavne
Assens Marina er et amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Der er cirka 600 bådepladser i marinaen.

Bågø Havn er en kommunal havn. Den blev udbygget i 2009, så der i dag er 49 bådepladser.

Agernæs Havn blev renoveret og udbygget i 2009 til 53 bådepladser. Havnen benyttes stadig til erhvervsfiskeri, men også en del fritidsfiskere benytter havnen.