Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Udbygning af stinettet skal sikre bedre forbindelse for lette trafikanter mellem landsbyer og byer, samt etablering og sikring af et alsidigt stinet i kommunens byer. Strækninger som vil have høj prioritet er især steder, hvor der færdes mange yngre, lette trafikanter, fortrinsvis skoler og idrætsanlæg. Disse strækninger skal have ekstra opmærksomhed ved prioritering og udvælgelse af projekter.

Den trafikale udvikling følges løbende på det eksisterende stinet og følges op af forbedringer og justeringer, når der viser sig trafikale problemer.

I stinettet indgår ligeledes vurdering og etablering af kantbaner og cykelbaner langs det offentlige vejnet i kommunen på lige vilkår med øvrige stier.