Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Ferie­ og fritidsområdet er i kommuneplanens sammenhæng dels defineret som turisme dels friluftsliv og motion i det åbne land.

Ved friluftsliv forstås de aktiviteter, der foregår ude i naturen/landskabet, og som udøves såvel uorganiseret som organiseret

Hvad angår anlæg til motion og bevægelse og almindelig fritidsbrug er der alene fokuseret på motor­ og skydesportens anlæg, samt flyvepladser. Disse anlæg er typisk placeret i det åbne land på grund af støjen, og der er planlægningsmæssigt tale om anlæg, der kræver en særlig opmærksomhed. Øvrige idrætsanlæg er typisk placeret i byerne bortset fra golfbaner, der i kommuneplanen er henført til turistanlæg.

Friluftsliv, motion og bevægelse
Friluftsliv, motion og bevægelse samt turisme er i mange henseender svære at differentiere. Generelt vil der være en betydelig synergi mellem de 3 kategorier, og især hvad angår friluftsliv og turisme er der en meget betydelig synergi, hvor for eksempel gode friluftsmuligheder også tæller betydeligt på plussiden i turismesammenhæng. På samme vis er der stor synergi mellem friluftsliv og motion og bevægelse. Begge dele udtrykker et aktivt fritidsliv og bidrager til fremme af folkesundheden

Det åbne lands ressourcer
Landskabet i Assens Kommune med blandt andet den lange kyststrækning rummer gode forudsætninger for fritidsaktiviteter og en fortsat udbygning af turismen.

Der er stadig plads til udvikling, men de forskellige aktiviteter kan give anledning til et pres på naturområderne. De kystnære områder har desuden i national sammenhæng en særlig status, og der er i Planloven særlige bestemmelser for den kystnære zone.

Strategi og indsats
Byrådet har vedtaget en Natur- og Friluftsstrategi, der blandt andet omfatter etablering af primitive overnatningspladser, samt motionsmuligheder i form af naturlegepladser, cykel­ og løberuter, sammenhængende stisystemer. Strategien forventes revideret i ?? og dele af indsatserne videreført.

Turismeudvikling
For at fastholde en positiv turismeudvikling i Assens Kommune er det vigtigt at gøre en bred palet af unikke oplevelsesmuligheder tilgængelige eksempelvis grønne og blå oplevelser samt afstressende og inspirerende oplevelser.

Temaer under kapitlet Ferie og Fritid
Friluftsområder, rekreative stier og opholdsarealer er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.

Byrådet har sammen med Udviklingsrådet i Assens Kommune udarbejdet turistpolitiske overvejelser, som danner baggrund for udviklingen på turismeområdet. De turistpolitiske overvejelser fremgår af afsnit 4.2.

Afsnit 4.3 indeholder retningslinjer for sommerhusområder.

I afsnit 4.4 til 4.9 er der redegjort for forholdene omkring placering af en lang række ferie­ og fritidsanlæg, mens der i afsnit 4.5 er gjort rede for de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med de støjende fritidsaktiviteter i det åbne land. Afsnit 4.6 omhandler stilleområder.

Placering af ferie og fritidsanlæg
Byrådet har forskellige instrumenter til rådighed, når det gælder opfyldelsen af sine overordnede målsætninger og politikker på ferie­ og fritidsområdet. Et af disse instrumenter er planlægningen for forskellige aktiviteter og anlægstypers fysiske placering.

De forskellige anlægstyper og aktiviteter er dog meget forskellige i deres karakter og omfang, og der knytter sig derfor forskellige konkrete problemstillinger til dem. Disse problemstillinger og byrådets synspunkter på dem er derfor behandlet under de enkelte anlægstyper i relevant omfang.

Retningslinjerne omfatter dels generelle retningslinjer for placering og etablering af anlæg med videre og dels konkret udpegede placeringsmuligheder for forskellige anlægstyper.

Især i forbindelse med de generelle retningslinjer, det vil sige retningslinjer for anlæg, som ikke er konkret udpegede, vil der i forbindelse med ønsker om placering af anlæg skulle ske en afvejning i forhold til andre interesser i området.

Øvrige rekreative anlæg
Udover de ferie­ og fritidsanlæg der planlægges for kan der i øvrigt være række friluftsaktiviteter i det åbne land, hvor der i forskelligt omfang forudsættes etablering af anlæg. Dette indebærer, at der kræves en landzonetilladelse til etablering af anlægget samt eventuelt en landzonelokalplan som forudsætning for landzonetilladelsen.

Retningslinjerne for kommunens generelle landzoneadministration fremgår af afsnit 6 og udgør for en lang række anlæg, udover dem der konkret gennemgås i dette afsnit, et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for behandlingen af ønsker om placering af anlæg.

Anden lovgivning
Udlæg af arealer til ferie­ og fritidsformål skal udover de retningslinjer der fastlægges i kommuneplanen endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det bemærkes at anlæggene, uanset den nuværende planlægningsmæssige status, kan udløse krav om supplerende VVM­ planlægning (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Gældende planlægning
Planlægningsmuligheder, der fremgår af kommuneplanrammer og lokalplanlægning eller lignende, kan fortsat realiseres. Hvilket også fremgår af retningslinje 4.0.1. Planlægningsmuligheder af denne karakter er således ikke i øvrigt medtaget i retningslinjerne.

Forsyningsforhold
Generelt stilles der krav til en tilfredsstillende spildevandsrensning i forbindelse med etablering og udbygning af anlæg til ferie­ og fritidsformål.

På de små øer er det endvidere en forudsætning for etablering og udbygning af anlæg, at der er eller tilvejebringes ordnede affaldshåndterings og vandforsyningsforhold.