Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Det er veldokumenteret, at frisk luft og ’grønne oplevelser’ i sig selv fremmer glæde og trivsel. Assens Kommune vil derfor bidrage til at fremme borgeres sundhed ved at etablere egnede fysiske rammer med naturen som arena. Det vil dels ske i form af etablering af sammenhængende stisystemer, cykelstier og andre motionsfremmende anlæg, dels i form af anlæg af naturbaser og lignende, der bidrager til almen trivsel.

I Assens Kommune er der gode muligheder for et fysisk aktivt friluftsliv, som dog kan blive endnu bedre. Udfordringen er at mange af de nuværende friluftsområder er små og ligger meget spredt i kommunen. Det åbne land i Assens Kommune er temmelig intensivt udnyttet til primært jordbrugsformål. Set i forhold til resten af Danmark er der få og generelt små offentligt ejede arealer og fredede områder med offentlig adgang.

Nogle af friluftsområderne i Assens Kommune benyttes flittigt, men mange kan godt tåle et større antal besøgende. Ved at udbygge og forbedre de eksisterende friluftsområder f.eks. med andre faciliteter og skabe større sammenhæng med nye stier, er det Assens Kommunes forventning, at flere vil benytte sig af muligheden for et aktivt friluftsliv.

Ud over at bidrage til borgernes sundhed kan større, sammenhængende og bynære friluftsområder gøre Assens Kommune mere attraktiv for tilflyttere og turister. Udviklingen af friluftsområder kan dermed også have en direkte økonomisk gevinst.

Strategi og indsats
Det allerede igangsatte arbejde med udvikling og forbedring af eksisterende friluftsområder følges op med vedligeholdelse og yderligere forbedringer:

  • stier, hytter, sheltere, borde og bænke vedligeholdes og opsættes
  • friluftsområderne renholdes
  • friluftsområder og naturprojekterformidles gennem naturvejledning og afholdelse af informative arrangementer.
  • naturen og fortids- og kulturminder formidles med blandt andet oplysningstavler
  • Bålpladser i kommunens drift påfyldes jævnligt brænde
  • Forbedret tilgængelighed til parkeringsmuligheder og helårsåbning af toiletter.

Der afsættes de fornødne ressourcer til fortsat at arbejde med udvikling af primært tilgængeligheden til friluftsområderne gennem nye stier, der fører fra et friluftsområde til et andet eller giver mulighed for rundture i og omkring eksisterende friluftsområder.

Assens Kommune vil fortsætte indsatsen for skabelsen af stityper som fx mountainbike­ og ridestier.

De blå støttepunker er blevet til gennem et samarbejde med Middelfart, Nordfyn , Kerteminde og Nyborg, og udlægger opholds- og shelterpladser langs store dele af den fynske kyst.