Se Kommuneplan 2017-2029

4.2 Turisme

Gode rammebetingelser for turismen
Med kommuneplanen ønsker Byrådet at skabe gode rammebetingelser for turismeaktiviteter, herunder for lokalisering af anlæg, og ikke mindst at fremme
udviklingen i de dele af kommunen, hvor turismen spiller en særlig rolle. I planstrategi 2015 udpeges turismepotentialerne i Kystbåndet som centrale potentialer for oplevelser og vækst i turismeerhvervet.

Turismeerhvervet har en central udfordring i forhold til at øge overnatningskapaciteten, og Assens Kommune arbejder for at muliggøre yderligere kapacitet i kystbåndet og i og omkring Assens by. Det kan ske gennem udvikling af eksisterende turismeanlæg som fx campingpladser eller muliggøre udlæg af områder til sommerhuse.

Ved placering af anlæg og faciliteter bør der satses på at skabe positive synergieffekter gennem placering i tilknytning til andre anlæg, faciliteter og funktioner eksempelvis byfunktioner.

Selv om hensynet til turismen er tungtvejende, kan målsætningerne på andre områder betyde, at det sine steder kan være nødvendigt at nedprioritere hensynet til turismen i forhold til andre interesser i det åbne land eller de kystnære områder. Dette kan både være interesser knyttet til andre aktiviteter, eksempelvis intensivt landbrug, og interesser knyttet til beskyttelsen af naturen, landskabet, miljøet og kulturmiljøet.

Andre steder kan det være relevant aktivt at nedprioritere andre interesser for at fremme optimale forhold for turismen. Det kan for eksempel være relevant i visse skovområder og i områder, hvor en fortsat industrialisering af landbruget, herunder intensivt husdyrhold, vil være vanskeligt foreneligt med en udbygning af turismen som et væsentligt erhverv.