Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Strategi og indsats
Kommunale indsatser på områder som bosætning, erhverv, friluftsliv, naturforvaltning, miljø og kulturmiljøer understøtter som oftest hinanden. Det betyder, at disse forskellige typer af indsatser tilsammen bidrager til at styrke kommunens udviklingspotentialer, også på turismeområdet.

Indsatser på turismeområdet bidrager i sig selv til at forbedre natur- og friluftsmulighederne, og medvirker dermed også til at fremme bosætningen i kommunen. Generelt giver indsatser på de nævnte felter således anledning til en betydelig synergi.

Turismen har igennem en årrække tabt terræn i Assens Kommune.

Turisme havde i 2007 i alt 396 arbejdspladser, mod 363 arbejdspladser i 2014. Det vigende antal arbejdspladser ses også i andre kommuner i perioden. Karakteristisk er det dog, at turismeerhvervet ikke fylder særligt meget i Assens Kommune mål på beskæftigelsen (ca. 3 % af den private beskæftigelse). i 2007.

(Kilde: KONTUR 2008 og 2016 for Assens Kommune, Region Syddanmark).

Til gengæld viser en prognose udarbejdet af Center For Regional og Turismeforskning i 2016, at der må forventes en stigning i antallet af arbejdspladser indenfor hotel- og restaurationsbranchen, så vi i 2023 forventes at have små 500 arbejdspladser indenfor dette segment.

Udvikling af turismen - Assens i Udvikling Fyn
Assens Kommune indgår i Udvikling Fyn. Udvikling Fyn er en fællesfynsk erhvervs­ og turismeudviklingsorganisationen dannet af følgende kommuner:

 • Nyborg Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Assens Kommune
 • Odense Kommune

I regi af Udvikling Fyn koordineres turismeudvikling og destinationsudvikling på Fyn.

I Assens Kommune er Udvikling Assens oprettet i 2015 blandt andet med det formål at varetage erhvervsfremmeopgaven overfor turismeerhvervet ved at styrke den lokale turismeudvikling gennem en konkret indsats i Assens Kommune. Indsatsen fokuserer på at fastholde og udbygge turismeudviklingen i Assens Kommune, ved at sørge for bredde og udbud i oplevelsesmuligheder for vores gæster.

Desuden er det vigtigt at skabe tilgængelighed til en bred palet af unikke oplevelsesmuligheder, for eksempel grønne og blå aktiviteter, samt afstressende og inspirerende oplevelser.

Kvaliteterne og mulighederne for turismen i kommunen skal brandes ud fra de 3 oplevelsestyper:

 • Unikke naturområder
 • Aktiviteter ved havet
 • Oplevelser for alle

Indsatsen er målrettet turister med et højt døgnforbrug, børnefamilier, voksne par og på længere sigt erhvervsturisme.

Turismen i Assens Kommune skal udbygges ved at forfølge disse konkrete mål:

 • at udvikle oplevelsesøkonomi, turisme, kultur, natur- og friluftsliv
 • at understøtte den digitale turismeudvikling med den nyeste tilgængelige teknologi
 • at styrke Assens Kommune som helårsdestination med henblik på at styrke indtjeningen i skuldersæsonen
 • at udbygge den fælles kommunikationsplatform i samarbejde med turismens aktører
 • at sikre profilering af det samlede oplevelsesudbud, og gøre det synligt og tilgængeligt
 • at gøre perlerækken af mindre ”guldkorn” synlige, som tilsammen giver turisten en bred palet af unikke oplevelsesmuligheder:
 • Natur og Landskab ­> grønne og blå oplevelser ved kyst, strand og vand
 • landlig idyl, atmosfære, nærhed ­> afstressende oplevelser
 • Kunst og kultur -> inspirerende oplevelser
 • at gøre de mange muligheder for oplevelsesindhold synlige og tilgængelige:
 • Aktiv ferie: Cykelferie, fiskeri, vandsport, naturoplevelser og overnatning i det frie
 • Passionsdyrkelse: Sejlads, kunst, historie, kirker, gastronomi, fiskeri, attraktioner og naturen
 • Selvforkælelse: Strand og vand, landlige omgivelser, gastronomi
 • Mødet: Anderledes mødesteder, naturskønne omgivelser, oplevelsesmuligheder
 • at udvikle eksisterende og nye oplevelsestilbud for turisten
 • at styrke Assens Kommune som lystfisker destination ­ gennem Havørred Fyn og samarbejde med forskellige samarbejdspartnere
 • udbygge Blå støttepunkter langs kysten, der forbedrer mulighederne for friluftsliv og rekreation i de kystnære områder

Hovedprincipper for den fysiske planlægning
Følgende hovedprincipper blive lagt til grund for planlægningen på turismeområdet, hvad angår den mere konkrete lokalisering af anlæg:

 • Nye anlæg placeres som hovedregel i tilknytning til eksisterende større sammenhængende bymæssig bebyggelse af hensyn til en generel varetagelse af beskyttelsesinteresserne i det åbne land og for at sikre den bedst mulige synergi ved placeringen af anlæg.
 • Muligheden for udvidelse af eksisterende velfungerende turistanlæg prioriteres højt, dels for at sikre disse anlægs fortsatte levedygtighed ved at fremme bæredygtige enheder, dels af hensyn til beskyttelsesinteresser.
 • Ved placering af nye anlæg eller ved udvidelse af eksisterende prioriteres natur, miljø, frilufts- og kulturinteresserne højt ved konkrete interesseafvejninger. I relevant omfang skal der stilles vilkår for indretningen af de konkrete anlæg, så de bedst muligt beskytter og understøtter natur, miljø, frilufts- og kulturværdierne.
 • Ved etablering af nye faciliteter prioriteres anvendelse af eksisterende bygningsmasse frem for etablering gennem nye anlæg, herunder ikke mindst anvendelsen af ledigblevne bygninger.
 • Arealer, der er reserveret til turismeanlæg, bør fastholdes til de pågældende formål, og ikke kunne konverteres til andet formål uden tilvejebringelse af nyt plangrundlag.

For placering af anlæg i den kystnære zone gælder desuden:

 • Nye større anlæg i den kystnære zone placeres i eller i tilknytning til byområder, hvor der i forvejen er mange turistfaciliteter (turistcentre). Etablering sker på baggrund af en konkret udpegning som turistcenter. Assens by er turistcenter.
 • Strandbeskyttelseszonen på 0-300 meter er en forbudszone og skal i udgangspunktet respekteres.
 • Udvidelse af lystbådehavne uden for turistcentrene sker ligeledes på baggrund af en konkret udpegning af havne med udvidelsesmuligheder.
 • Bågøs muligheder for at drage nytte af turismen bør tilgodeses ved ønsker om etablering af faciliteter til turisme ”i det små”.

En placering af nye større anlæg i tilknytning til turistcentre med andre anlæg og aktiviteter tjener ud over det generelle hensyn til landskabet med videre også det formål at øge områdets samlede attraktionsværdi og tiltrækningskraft. De enkelte anlæg vil således understøtte hinanden.

For de kystnære områder er Assens by udpeget som turistcenter. Det vil sige som lokaliseringssted for større ferie og fritidsanlæg i den kystnære zone. Uden for de kystnære områder vurderes der ikke at være behov for en tilsvarende grad af præcis styring af udviklingen som i den kystnære zone. I disse områder udpeges der derfor ikke turistcentre. I disse områder skal placeringen af ferie og fritidsanlæg som hovedregel ske i tilknytning til eksisterende større sammenhængende bymæssig bebyggelse for at undgå et uhensigtsmæssigt pres på naturressourcerne med videre i det åbne land.

De kystnære områder
Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængig af en kystnær placering. Bebyggelse og anlæg i kystområderne skal begrænses til det helt nødvendige, specielt på de åbne kyststrækninger. De anlæg, som har behov for kystnær placering, skal lokaliseres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre:

 • at der kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
 • at der ­ bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg ­ kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af
 • arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.
 • at ferie­ og fritidsanlæg etableres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie­ og fritidsbebyggelser. At offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.
 • at der er mulighed for anlæggelse af mindre opholds- og shelterpladser langs kysten og i inde i landet.

Planlovens kystzonebestemmelser
Det skal bemærkes, at Planloven er under revision og at denne tekst henviser til de gældende bestemmelser primo 2017.

Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængig af en kystnær placering. Bebyggelse og anlæg i kystområderne skal begrænses til det helt nødvendige, specielt på de åbne kyststrækninger. De anlæg, som har behov for kystnær placering, skal lokaliseres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre:

 • at der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
 • at der ­ bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg ­ kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af
 • arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.
 • at ferie­ og fritidsanlæg etableres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie­ og fritidsbebyggelser.
  At offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.