Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Kommunens sommerhusområder er alle beliggende indenfor den kystnære zone. Sommerhusområderne rummer forskellige kvaliteter og ligger i vidt forskellige landskaber, hvilket afspejler den store variation i kommunens kystlandskab.

Udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen eller udvidelse af eksisterende kan alene ske gennem et landsplandirektiv.

Byrådets holdninger
Byrådet finder, at muligheden for at udlægge nye sommerhusområder, der opfylder de formelle krav, skal undersøges, og at udlæg kan ske, såfremt væsentlige beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Det er den kystnære placering, der gør sommerhusområder attraktive, hvorfor eventuelt nye sommerhusområder primært skal udlægges kystnært i tilknytning til eksisterende sommerhusområder eller feriecentre eller i tilknytning til eksisterende bymæssig og kystnær bebyggelse.

Nyudlæg skal være begrundet i en overordnet turismestrategi, og være i overensstemmelse med kommunens natur- og friluftspolitik samt en fremtidig landskabsstrategi. Det er desuden centralt for byrådet, at kommunens eksisterende sommerhusområder bevares, at de fortsat vil være attraktive steder for ferie og rekreation, samt at konverteringen af bygningsmassen til moderne sommerhuse sker i respekt for eksisterende værdier.