Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

De støjende fritidsaktiviteter omfatter primært aktiviteter knyttet til motor­ og skydebaneanlæg, men også andre aktiviteter og anlægstyper, som for eksempel flyvepladser til fritidsflyvning. Hovedproblemstillingen omkring disse anlægstyper og aktiviteter er, at de afgiver støj og i visse tilfælde medfører andre gener for omgivelserne, herunder især for naboerne.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende støjkrav, der angiver hvor meget aktiviteterne må støje i forhold til omgivelserne. Da Assens Kommune er tæt befolket med megen spredt bebyggelse betyder en overholdelse af de vejledende støjkrav, at placering af nye støjende anlæg og aktiviteter er meget problematisk.

Placering af støjende anlæg med videre er ikke kun et spørgsmål om støj, men også om, at de skal respektere en række øvrige hensyn i forhold til for eksempel natur, landskab, kulturmiljø og miljø. Hertil kommer det generelle forhold, at der under alle omstændigheder ikke er mange, som ønsker at være nabo til støjende aktiviteter.

Denne problemstilling betyder alt i alt, at det er svært at sikre brugergrupperne de faciliteter, som de ønsker sig. Omvendt indebærer støjkravene også begrænsninger på arealanvendelsen i nærheden af eksisterende støjende fritidsanlæg, og bidrager dermed også til en vis sikring af nuværende aktiviteter.

Der er i dag i Assens Kommune i alt seks civile skydebaner og to motorsportsbaner, en i Bred og en i Tommerup.

Byrådets holdninger
Byrådet ser gerne, at skyde­ og motorsporten og øvrige støjende aktiviteter skal have så gode vilkår som muligt, men finder samtidigt at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav skal overholdes af hensyn til omgivelserne.

Byrådet finder endvidere, at støjende anlæg i lighed med andre anlæg i det åbne land skal respektere den beskyttelse af landskabet, naturen og kulturmiljøerne, som ligger i kommuneplanen og naturbeskyttelseslovgivningen.

For at forebygge nabokonflikter og for at sikre eksisterende støjende fritidsanlæg finder byrådet det endvidere vigtigt, at der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i nærheden af eksisterende støjende anlæg. Udlæg til støjfølsomme formål skal således også respektere de vejledende støjkrav. I den forbindelse finder byrådet, at kommune­ og lokalplanlægningen også skal forholde sig til støjproblematikken omkring rekreative anlæg, når der planlægges for nye arealudlæg.

Byrådet finder endeligt, at nogle nye typer støjende rekreative aktiviteter som for eksempel jetski og vandscootere er særligt problematiske i forhold til omgivelserne, herunder naturen. For sådanne typer af anlæg skal hensynet til omgivelserne tillægges afgørende vægt i situationer, hvor der er interessekonflikter.

Strategi og indsats
Problemstillingen omkring støjende fritidsaktiviteter er særligt udtalt i forbindelse med skyde­ og motorsport og dermed forbundne støjende aktiviteter. For at forebygge nabokonflikter og for at sikre eksisterende støjende fritidsanlæg er der i kommuneplanen angivet konsekvensområder med tilhørende retningslinjer.

Retningslinjerne indebærer, at støjfølsom arealanvendelse ikke kan placeres inden for dokumenterede støjkonsekvensområder, mens de eventuelt kan placeres inden for tilnærmede områder, såfremt det kan godtgøres, at de vejledende støjkrav vil kunne overholdes.

Såvel i kommuneplanens kapitel 2 om byudvikling og kapitel 6 om det åbne land er endvidere medtaget retningslinjer, der skal sikre, at der i forbindelse med planlægning og tilladelsesgivning foretages en vurdering af støjproblematikken. Retningslinjerne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjkrav, men forholder sig også til andre interesser, som skal varetages i forbindelse med placering af støjende fritidsanlæg og ­aktiviteter.