Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Golfbaner er både et aktiv for befolkningens fritidsaktiviteter, regionens bosætningskvaliteter og af stor betydning for turismen.

Konceptet for golfbaner har ændret sig fra blot baner til hvad man kan kalde golfcentre eller golfhoteller. Flere steder søger man at integrere blandt andet feriehuse/­ boliger og/eller helårsboliger i golfbanerne. Dette udvidede koncept tager afsæt i, at golfglade seniorer efterspørger boliger tæt ved golfbanen og at mange vil holde aktiv golfferie med familien i tilknytning til golfbanen.

Realisering af de nye banekoncepter kan bevirke etablering af en betydelig ny bygningsmasse i det åbne land, som ud fra en overordnet landskabelig betragtning kan være uheldigt og som modstrider Planlovens overordnede målsætning om at undgå byspredning i det åbne land.

Byrådets holdninger
Det er byrådets opfattelse, at etablering af golfbaner i den kystnære zone kun kan ske på baggrund af en konkret arealudpegning i kommuneplanen. Derimod finder Byrådet ikke, at der er baggrund for at medtage reservationer for golfbaner uden for den kystnære zone. En vurdering af ønsker herom kan ske på baggrund af kommuneplanens almindelige bestemmelser.

Det udvidede koncept med helårsboliger og/eller ferieboliger vil på grund af projekternes omfang typisk forudsætter en betydelig bebyggelse i tilknytning til baneanlægget. Dette kan afhængigt af anlæggenes placering indebære en efter byrådets opfattelse uhensigtsmæssig byspredning i det åbne land. Byrådet finder i forlængelse heraf, at baneønsker efter det udvidede koncept i udgangspunktet i givet fald kun bør
søges fremmet i forbindelse med byer, der indgår i kommuneplanens bymønster. Byrådet finder i forlængelse heraf også, at klubhusfaciliteter med videre skal indrettes i bestående bygningsmasse, såfremt de pågældende faciliteter ikke kan etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

Byrådet finder endvidere, at strandbeskyttelseslinjen skal respekteres ved udlæg af arealer til golfbaner. Byrådet finder endeligt, at golfbaner i øvrigt bør indrettes sådan, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres og sådan, at der skabes gode levesteder for vilde planter og dyr. Endelig bør banerne indrettes på en måde, der tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes i områderne.