Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Hoteller med videre henvender sig både til den almindelige ferieturisme, byturismen og ikke mindst erhvervsturismen kurser, konferencer med videre.

Byrådets holdninger
Byrådet har på baggrund af hovedmålsætningerne og plan-lægningsprincipperne på turismeområdet, jævnfør afsnit 4.2, overordnet fundet, at tilvejebringelsen af ny kapacitet i den kystnære zone primært bør ske i tilknytning til større ferie og fritidsområder samt i eller i tilknytning til det i kom-muneplanen udpegede turistcenter Assens by.

Tilsvarende bør ny kapacitet uden for den kystnære zone primært ske i eller i tilknytning til byer i det kommunale bymønster.

Arealer til feriecentre, kursuscentre, feriehoteller og lignen-de er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål. For at sikre, at de planlagte muligheder kan realiseres, er det byrådets opfat-telse, at konvertering til andre formål i udgangspunktet bør undgås.

Byrådet finder endvidere, at de mange mindre kroer og hoteller, der ligger uden for det kommunale bymønster bør have mulighed for i et vist omfang af få udvidet deres overnatningskapacitet, såfremt dette kan ske uden at tilsi-desætte nationale eller kommunale beskyttelsesinteresser.

En udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land kan i mange tilfælde være et alternativ til etable-ring af nye anlæg og kan i modsætning til nyetablering være med til at bevare de karakteristiske fynske landskabs op bygningstræk, samtidig med, at der er tale om et udvidet turismetilbud. Det drejer sig typisk om overflødiggjorte land-brugsbygninger samt hoved og herregårdene.

Bondegårdsferie og mindre herregårdshoteller vil dels kun-ne medvirke til en styrkelse af økonomien i landbrugserhver-vet og dels kunne medvirke til at værne om de væsentlige kulturhistoriske interesser, der knytter sig til bebyggelsen i det åbne land og vore hoved og herregårde. Især til sidst-nævnte knytter der sig ofte kulturhistoriske interesser, som der ved vurderinger af sådanne projekter skal tages særlige hensyn til.

Byrådet ønsker dog af hensyn til såvel landbrugserhvervet som miljøet, at der ikke generelt gives mulighed for etable-ring af større overnatningsanlæg, hvorfor der fastlægges en øvre grænse på 10 lejligheder/værelser.

Såfremt der er tale om mere end 10 lejligheder/ værelser skal der planlægges herfor i kommuneplanen.

Planlægningens indhold
Beliggenheden af planlægningsmuligheder og eksisterende større feriecentre/ hoteller i den kystnære zone uden for tu-ristcentret i Assens By er vist på retningslinjekortet til kapitel 4.

Kommuneplanen rummer mulighed for etablering af ny kapacitet i eller i tilknytning til turistcentret Assens By og byer i det kommunale bymønster, ligesom den åbner visse muligheder for udvidelse af eksisterende mindre kroer og hoteller uden for det kommunale bymønster.
Kommuneplanen giver endvidere mulighed for at udnytte eksisterende bygningsmasse i det åbne land til hotel/Bed & Breakfast formål og lignende inden for en ramme af 10 lejligheder/ værelser.

Kommuneplanen indeholder endelig en række konkrete arealreservationer til større feriecentre, hoteller og lignende uden for turistcentre og byer i det kommunale bymønster.