Se Kommuneplan 2017-2029

5.0 Større tekniske anlæg

Betegnelsen tekniske anlæg omfatter transport­ og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg og andre tekniske driftsanlæg.

Der kan for eksempel være tale om sporanlæg, stationsanlæg, rensningsanlæg, affaldsdeponerings­ og affaldsbehandlingsanlæg, vindmøller, kraftværker og oplagspladser.

Kommuneplanen skal udpege arealer til forskellige tekniske anlæg og fastsætte retningslinjer herfor. Retningslinjerne kan eksempelvis fastlægge krav, der skal være opfyldt, for at et anlæg kan placeres det pågældende sted. Retningslinjerne kan fastlægge, hvilke påvirkninger (i form af støj, vibrationer og eventuel luftforurening med mere) naboområder ­ til for eksempel boligbebyggelse eller rekreative områder ­ må belastes med. Retningslinjerne kan også direkte fastsætte afstandskrav, som skal danne grundlag såvel for den mere detaljerede planlægning af ny, miljøfølsom bebyggelse i rammedelen som for administration af landzonebestemmelserne.

 
På kortet nedenfor fremgår blandt andet placering af eksisterende:

  • Vindmøller
  • Genbrugsplads
  • Kraft/varmeværk
  • Rensningsanlæg
  • Togperron/station