Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Det er en statslig interesse, at Danmarks energiforsyning på lang sigt skal være uafhængig af fossile brændsler, og at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. De statslige mål for vindenergi er beskrevet i Energiaftalen fra 2012. Aftalen løber frem til 2020 og skal føre til, at 50 % af energiforbruget i 2020 er dækket af vindenergi.

Eksisterende vindmøller i Assens Kommune
I Assens Kommune er der jf. Energistyrelsens stamdataregister for vindkraftanlæg opstillet 31 MW. Vindmøllerne er mindre møller, hvor de fleste har en kapacitet på 750 og 660 kW og typisk er opstillet omkring årene 1998 til 2002. Gennemsnitsalderen på de eksisterende vindmøller er 17 år og med en forventelig gennemsnitlig levetid på møllerne på 30 år, vil de kunne producere grøn energi mange år endnu.

Da vindmøllerne er opstillet indenfor en meget snæver årrække vil de også indenfor en kort årrække være udslidte. Assens Kommune skal derfor i god tid sikre en planlægning for vindmøller, der muliggør opstilling af nye og mere effektive møller. Med en fornyelse af vindmølleparken vil det være muligt at reducere væsentligt i antallet af vindmøller samtidig med, at vi bidrager til at nå målet om 50 % vedvarende energi i 2020.

Revideret vindmølleplanlægning
De ni fynske kommuner, Nordfyns, Odense, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommune er gået sammen i et fælles fynsk samarbejde omkring en strategisk energiplan.

Ét af benene i energiplanen er at fastsætte anbefalinger for vindmøller, og der er som baggrundsrapport udarbejdet en kortlægning af vindenergipotentialet på Fyn. Baggrundsrapporten viser, at det er muligt at finde egnede lokaliteter til store vindmøller på Fyn, og når Energiplan Fyn foreligger som endeligt vedtaget, vil Assens Kommune kunne gennemføre en fornyet vindmølleplanlægning og fastsætte, hvor der skal opstilles vindmøller.

De eksisterende seks lokaliseringsområder er udlagt på baggrund af landskabsudpegningerne foretaget af det tidligere Fyns Amt. Assens Kommune har fået ny opdateret viden om landskabsværdierne gennem en fuld kortlægning efter landskabskaraktermetoden. Dette har ført til et revideret tema for landskabet i kommuneplanen og en meget omfattende viden om landskabets egnethed til store vindmøller.

Den nye landskabsanalyse viser, at kun to ud af de seks lokaliseringsområder ligger i landskaber, der egner sig til store vindmøller. De landskabelige vurderinger af de seks lokaliseringsområder er følgende:

Ålsbo
Landskabet er i det reviderede landskabstema jf. afsnit 6.3 udpeget som et særligt værdifuldt landskab, hvor landskabets kvaliteter ikke må forringes jf. retningslinje 6.3.8. At stille store vindmøller op i området vil være i strid med de landskabelige værdier.

Bregnemose øst for Glamsbjerg
Landskabet er i det reviderede landskabstema jf. afsnit 6.3 udpeget som et landskab med et generelt beskyttelsesniveau, hvor landskabets karaktergivende strukturer skal opretholdes. I landskabsanalysen er landskabet vurderet til ikke at have kapacitet til flere større tekniske anlæg, da flere større tekniske anlæg, vil forringe oplevelsen af landskabets karaktergivende strukturer væsentligt. At stille store vindmøller op i området vil være i strid med de landskabelige værdier.

Nord for Skårup/Strærup
Landskabet er i det reviderede landskabstema jf. afsnit 6.3 udpeget som et landskab med et generelt beskyttelsesniveau, hvor landskabets karaktergivende strukturer skal opretholdes. Landskabet er i landskabsanalysen, der ligger til grund for afsnit 6.3 udpeget som et landskab, der er sårbart over for ændringer, der begrænser eller forringer de særlige udsigtsmuligheder. I landskabsanalysen er landskabet vurderet til ikke at være egnet til store vindmøller. Store vindmøller vurderes med stor sandsynlighed at ville dominere landskabets ellers karaktergivende strukturer og særlige udsigter. At stille store vindmøller op i området vil være i strid med de landskabelige værdier.

Vest for Flemløse
Landskabet er i det reviderede landskabstema jf. afsnit 6.3 udpeget som et landskab med et generelt beskyttelsesniveau, hvor landskabets karaktergivende strukturer skal opretholdes. I landskabsanalysen er landskabet vurderet til ikke at være egnet til store vindmøller. Store vindmøller vurderes med stor sandsynlighed at ville dominere landskabets ellers karaktergivende strukturer og særlige udsigter. At stille store vindmøller op i området vil være i strid med de landskabelige værdier.

Nord for Barløse og øst for Hjærup
Ud over at tage udgangspunkt i den kommende Energiplan Fyn samt i den nye viden om landskabet skal en fornyet vindmølleplanlægning også foretages med udgangspunkt i de beslutninger, der tidligere er truffet i byrådet om vindmølleplanlægningen, så der sikres en kontinuitet i den førte politik.

På baggrund af tidligere beslutning om ikke at gennemføre et vindmølleprojekt ved Barløse, er der ikke opbakning til at gennemføre projekter for store vindmøller i området ved og omkring Barløse. De to lokaliseringsområder tages derfor ud som følge af de tidligere beslutninger.

Indtil det på baggrund af en endeligt vedtaget Energiplan Fyn bliver muligt at revidere vindmølleplanlægningen, udgår de seks lokaliseringsområder for vindmøller i Kommuneplan 2013. Dette er mest hensigtsmæssigt, så kommuneplanen ikke giver investorer falske forhåbninger om at kunne opstille vindmøller i områder, som eventuelt ikke ville blive udlagt i en fornyet vindmølleplanlægning.