Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Centrale problemstillinger
En række bredbåndsteknologier har været baseret på telefonnettet, altså det kobbernet som påbegyndtes etableret for cirka 100 år siden, eller de er baseret på andre kobberbaserede net, for eksempel antennenet.

Generelt for de kobberbaserede net er dog, at de aldrig har været tiltænkt højhastigheds datatrafik, og at de har en begrænset kapacitet. I dag går udviklingen i retning af, at al information/data (radio, TV, telefon og så videre) bliver digital. Det betyder, at alle de media­ og dataydelser vi i dag modtager på flere net, kan modtages på ét og samme net.

Med mange ydelser på ét net er der behov for én samlet teknologi med en betydelig kapacitet. Endvidere er det vigtigt, at teknologien kan følge med udviklingen i vore behov. I dag lever teknologien, optiske fibre, op til det ovenstående. Bredbånd kan betragtes som et infrastrukturelement på linie med el, kloak, jernbaner, veje med videre. En god og fremtidssikret bredbåndsinfrastruktur vil være af stor betydning for erhvervslivet og dets udvikling samt hvad angår fremme af attraktive bosætningsmuligheder.

Liberaliseret marked
Markedet for datakommunikation er i dag liberaliseret, og der er ikke på dette område - som for eksempel på el­ og vandforsyningsområdet - tale om nogen forsyningspligt. Udbygningen af bredbåndsinfrastrukturen sker i et konkurrencepræget marked, hvor ikke mindst TDC er hovedaktør. Herudover er der en række andre udbydere, som enten benytter TDC s infrastruktur eller for eksempel har nedgravet egne optiske fibre. De forskellige udbydere konkurrerer på samme eller på parallelle teknologier.

På Fyn er situationen den, at en række kommercielle udbydere har meldt sig som interesserede deltagere i udbygningen med bredbåndsløsninger. Det er dels TDC, som ud fra sin langvarige tilstedeværelse på markedet kan tilbyde regionalt dækkende og sammenhængende løsninger inden for et stort spekter af behovsområder, dels en række fynske el­energiselskaber.

Styringsredskaber
Planlovgivningen åbner kun i meget begrænset omfang mulighed for at styre udbygningen af bredbåndsinfrastrukturen. Det hænger sammen med, at bredbåndsinfrastrukturen på linje med tilsvarende infrastruktur som el­ og vandforsyning typisk består af nedgravede netværk uden væsentlige arealmæssige konsekvenser. På lokalplanniveau er det dog muligt, for eksempel i forbindelse med udlæg af nye byområder, at inddrage særlige forsyningshensyn, og dermed styre udbygningen inden for det givne område. Da lovgivningen ikke giver kommunen særlige beføjelser, og da bredbåndsforsyning i øvrigt heller ikke er omfattet af almindelige koncessionsbetingelser, er man således henvist til at fremme en ønskelig udvikling på andre måder.

Strategi og indsats
Med baggrund i ovennævnte betragtninger vil Assens Kommune i videst muligt omfang medvirke til, at der i forbindelse med private og offentlige anlægsarbejder nedlægges tomrør, der muliggør efterfølgende kabelfremføring, uden at der skal foretages nygravning. Dette skal ske i forbindelse med anlægsarbejder på relevante strækninger. Hensigten er at billiggøre investeringerne i forbindelse med etableringen af bredbåndsinfrastrukturen og at fremme en decentral struktur.