Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

For udbygningen og saneringen af højspændingsanlæg gælder, at elselskaberne, de kommunale organisationer og de statslige myndigheder i 1995 har indgået en aftale om den fremtidige udbygning og sanering af højspændingsnettet med henblik på at nedbringe gener fra luftledninger mest muligt. Generne knytter sig til landskabs­ og naturværdier samt til luftledninger i tættere bebyggede områder.

Aftalen indebærer kort:

  • At 400 kV ledninger normalt kan fremføres som luftledninger.
  • At der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV.
  • At 150/132 kV ledninger kan etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konflikter i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige natur­, kultur­ eller landskabsinteresser.
  • At det i forbindelse med reduktionen af luftledningsnettet tilstræbes at fjerne eller kabellægge eksisterende luftledninger, hvor disses placering er uhensigtsmæssige i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige natur­, kultur­ eller landskabsinteresser.
  • At nye ledningsanlæg under 100 kV kabellægges.
  • At eksisterende 60/50 kV luftledninger kabellægges, når ledninger er uheldige i forhold til de oven for nævnte interesser.

Aftalen har blandt andet betydet, at en række luftledninger er blevet fjernet og/eller erstattet af jordkabler. I det fynske område er en meget stor del af 150 kV luftledningerne i de tættere bebyggede områder nu erstattet af kabler. Tilsvarende er enkelte strækninger i områder med væsentlige natur­, kultur­ eller landskabsinteresser fjernet eller omlagt til kabler. Dette gælder typisk 60 kV nettet, men også i mindre omfang 150 kV nettet.

I de senere år er der er fjernet luftledninger, som er erstattet af jordkabler. Størstedelen af strækningen berører 60 kV nettet.
Saneringen af luftledningerne er omkostningskrævende og sker typisk i forbindelse med, at udtjente anlæg skal fornys. Takten er derfor relativt beskeden. Energinet.dk, som står for saneringen i det fynske område, har prioriteret de tættere bebyggede områder meget højt. Det må derfor forventes, at kabellægningen af luftledninger i det åbne land vil have et relativt langt tidsperspektiv.

I henhold til planlovens § 11 a, nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af teknisk anlæg, og kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for ”eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projektering- og anlægslove.”

Der var ikke udlagt reservationer til højspændingsanlæg i Assens Kommune i Regionplan 2005, hvorfor der ikke er videreført reserverede arealer i kommuneplanen.

Reservationer til de fremtidige ændringer / udbygninger af luftledningsnettet over 100 kV skal fastlægges i kommuneplanerne i forbindelse med revisionen hvert 4. år.

De mere detaljerede retningslinjer skal fastlægges i særlige VVM­tillæg forud for konkrete projekter til luftledninger på mindst 2 km med tilhørende stationer på 150/132 kV og 400 kV.

Statslige interesser i planlægningen
Det er en statslig interesse, at de eksisterende arealreservationer til højspændingsanlæg opretholdes, så kabelhandlingsplanen kan realiseres, og at den samlede langsigtede planlægning af højspændingsnettet sker på grundlag af de principper, der er fastlagt i kabelhandlingsplanen for 132-150 kV-nettet og en forskønnelsesplan for 400 kV-nettet fra 2009, samt under hensyntagen til den igangværende analyse af muligheder for en revision af de eksisterende kabelhandlings- og forskønnelsesplaner samt principper for yderligere udbygning af 132-150 kV- og 400 kV- nettet.

De eksisterende reservationer til højspændingsanlæg skal opretholdes, og 26 planmyndigheden skal samarbejde med den systemansvarlige virksomhed i dens arbejde med at udbygge transmissionsnettet.

Deklarationsområder
Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyst deklaration. Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det understreges, at der langs kabelanlæggene er tinglyst deklaration. Det betyder bl.a., at der inden for en given afstand til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning, eller foretages terrænændringer. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

Forsigtighedsprincip og magnetfelter
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark er der ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for. I stedet er der et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet. Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg.

Energinet.dk ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden: www.energinet.dk/magnetfelter

Strategi og indsats
Byrådet ser gerne kabellægningen fremmet af hensyn til landskabet.

Byrådet finder endvidere, at eventuelle nye højspændingsanlæg bør etableres som jordkabler, idet byrådet dog respekterer den indgåede aftale mellem elselskaberne og de kommunale og statslige myndigheder.