Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

5.3.1 Hensyn til landskabs-­ og naturværdier ved elledninger
Ved kabellægning af luftbårne elledninger skal der foretages en prioritering, hvor hensyn til landskabs­ og naturværdier skal vægtes højt.

5.3.2 Sikkerhedsafstande til høje elementer
Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.2:
Respektafstanden er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, § 6.8 (BEK nr. 309 af 27/04/2009).

5.3.3 Beplantning nær luftledninger
I deklarationsarealet for luftledninger må der ikke rejses skov samt plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje.
Beplantning uden for deklarationsarealet kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige el-anlægget.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.3: Se nærmere om respektafstande i ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Se bl.a. side 4, 5 og 6 med illustration og afstande.

Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man har den vandrette respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen, så træer ikke kan vælte inden for respektafstanden.

Her kan du se Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger

5.3.4 Magnetfelter
Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.4: Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.
For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden
www.energinet.dk/magnetfelter