Se Kommuneplan 2017-2029

5.4 Teleanlæg og master

Telekommunikationssystemer har stor samfundsmæssig betydning, og der er i dag en almindelig forventning om, at man som borger kan anvende sin mobiltelefon over alt. En problemfri adgang til mobile teknologier er en forudsætning for, at der kan drives erhverv overalt, og at borgere ønsker at bosætte sig i et givent område, ligesom det i stigende grad er en forudsætning for, at vi som kommune kan levere den rette service til borgerne.

Udviklingen på telekommunikationsområdet vil betyde en påvirkning af mange af vore landskaber. Kommuneplanen skal være medvirkende til, at udviklingen på området sker under hensyntagen til planforhold, bevaringsinteresser og landskabelige forhold.

Assens Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner i Byregion Fyn udarbejdet ”Fælles retningslinjer for masteopstillinger i Byregion Fyn”. Byrådet tilsluttede sig retningslinjerne den 26. august 2015, og det blev samtidig vedtaget, at retningslinjerne indarbejdes i kommuneplanen ved først kommende revision.