Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Effektive telekommunikations systemer har stor samfundsmæssig betydning og finder anvendelse inden for mange samfundssektorer, som f.eks. i forbindelse med trafik- og transportstyring, sikkerhed, TV og ikke mindst mobiltelefoni.

Der er i dag en almindelig forventning om, at man som borger kan anvende sin mobiltelefon over alt. En problemfri adgang til mobile teknologier er en forudsætning for, at der kan drives erhverv overalt, og at borgere ønsker at bosætte sig i et givent område, ligesom det i stigende grad er en forudsætning for, at vi som kommune kan levere den rette service til borgerne.

Udviklingen på telekommunikationsområdet har imidlertid betydelige konsekvenser for vore landskaber. Dette skyldes, at telekommunikation med den nuværende teknologi er uløseligt forbundet med telemaster, selv om antenneanlæg nu i betydeligt og stigende omfang installeres på eksisterende høje bygninger og anlæg, såsom kirker, skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster. Anlæggene vil ofte være tilpasset de pågældende bygningsværkers farve og dermed ikke nødvendigvist virke særligt fremtrædende.

Mastehøjden er typisk på mellem 25 og 50 m, og masterne er således ikke så store som vindmøllerne, men på grund af deres store antal giver de alligevel anledning til en betydelig påvirkning af landskabet.

Der er af denne årsag gennemført en lovgivningsmæssig regulering af master til telekommunikation. Teleselskaberne skal f.eks. stille deres master til rådighed for hinanden, sådan at antallet af master begrænses mest muligt.

Byrådets holdning
I Assens Kommune er ”Strategi for digital infrastruktur 2015-2018” vedtaget i Byrådet i februar 2015.

Strategiens vision er, at bredbånd og mobildækning skal være til rådighed for både borgere, lokalsamfund og erhvervsliv, og at det skal være muligt at få en tilstrækkelig dækning over alt i kommunen. For at sikre en højere kvalitet af både bredbånd og mobilnet har kommunen løbende en tæt dialog med leverandørerne, og der er masteprojekter på vej.

Både staten og Byregion Fyn arbejder også for bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Vi vil arbejde for at opnå en bredbåndsdækning i hele kommunen, der som minimum lever op til statens vækstplan for digitalisering af Danmark.

Det vil sige hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020.

Det er afgørende, at bredbåndsdækningen fx skal kunne opfylde standarter for telemedicin, og at dækningen generelt er af så høj kvalitet, at vi kan tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen og dermed sikre den lokale vækst.

En tilstrækkelig mobildækning er også af stor betydning for både borgere, turister og erhvervsliv. Målet er at opnå en mobildækning, hvor ingen oplever ”huller” i dækningen uanset hvor i kommunen, de befinder sig, og at dækningen er minimum 4G.