Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

Retningslinjerne 5.4.1 - 5.4.3 gælder for landzonetilladelser til eller lokalplanlægning for telekommunikationsanlæg.

Etablering af sådanne anlæg skal samtidigt respektere eksisterende fredninger, de særlige bestemmelser om regeladministration i internationale naturbeskyttelsesområder samt relevant lovgivning i øvrigt, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtype (§ 3), og beskyttelseslinier (§§ 15, 16, 17, 18 og 19), Skovlovens § 11 om anlæg i fredsskov samt beskyttede hegn og diger, jævnfør Museumsloven § 29.

5.4.1 Teleanlæg uden landskabelige konsekvenser
Udbygningen på telekommunikationsområdet skal altovervejende ske i form af anlæg uden landskabelige konsekvenser. Herved forstås installationer, der anbringes på siden eller ovenpå eksisterende bygninger og anlæg (eksempelvis kirker, skorstene, siloer, vindmøller, højspændingsmaster, eksisterende antennemaster og lignende), uden at de bidrager yderligere til volumen eller højde på den bygning eller det anlæg, de placeres på. Disse typer af installationer kan etableres overalt i kommunen.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.4.1
Teleselskaberne skal ifølge særlig lovgivning stille deres master til rådighed for hinanden.

5.4.2 Teleanlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser
Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinje 5.4.1 ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af anlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser.

Herved forstås enten etablering af mindre maste­/antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg (herunder også forhøjelse af eksisterende master/antenner), når bygningsværkets samlede højde herved kun forøges med maksimalt 1/3, eller opstilling af nye master/antenner på maksimalt 30 meter på jomfruelig jord.

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det regionale bymønster eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i det åbne land, normalt i tilknytning til anden bebyggelse og anlæg.

Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen:

 • Særligt værdifulde landskaber
 • Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
 • Kirkebeskyttelseszoner

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.4.2
Teleselskaberne skal ifølge særlig lovgivning stille deres master til rådighed for hinanden.

5.4.3 Teleanlæg med væsentlige landskabelige konsekvenser
Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinjerne 5.4.1 og 5.4.2 ikke kan overholdes, kan der som sidste mulighed ske udbygning med nye maste­/antenneanlæg på over 30 meters højde eller udbygning af eksisterende anlæg med maste­ /antenneanlæg, der forøger højden af det eksisterende anlæg med mere end 1/3.

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det regionale bymønster. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen:

 • Særligt værdifulde landskaber
 • Geologiske beskyttelsesområder
 • Større sammenhængende landskaber
 • Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
 • Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav
 • Kirkebeskyttelseszoner

Anlæg af denne type må ikke overstige en samlet højde på 60 meter. Teleselskaberne skal ifølge særlig lovgivning stille deres master til rådighed for hinanden.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.4.3
Teleselskaberne skal ifølge særlig lovgivning stille deres master til rådighed for hinanden.

Nedenstående er fælles kommunale retningslinjer for placering af antenner og master i kommunerne i Byregion Fyn:
Antennesystemer skal placeres således, at der kan skabes den ønskede tilfredsstillende dækning fra den ansøgte antenneposition.
Dette skal så vidt muligt ske under iagttagelse af følgende punkter:

5.4.4
Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.

5.4.5
Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet og så antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.

5.4.6
Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere operatører og til flere sendesystemer.

5.4.7
Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

5.4.8
Antenner og master skal i størrelse og form passe ind i omgivelserne. Det vil eksempelvis sige være afpasset højden på en bys ”skyline”. Der kan være tale om at camouflere masten som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.

5.4.9
Antenner må som udgangspunkt ikke placeres indenfor afgrænsningen af en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus.
Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

5.4.10
Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Dog kan der i særlige tilfælde være grund til at opsætte flere men lavere master i stedet for een høj mast.

5.4.11
Masters visuelle påvirkning af omgivelserne skal så vidt muligt begrænses. Der skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle påvirkning.

5.4.12
Antenner og master skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet.

5.4.13
Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne

 • Fredskov og fredede områder (Skovloven og Naturbeskyttelsesloven)
 • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
 • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
 • Strandbeskyttelseslinjen, Kirkebeskyttelseslinjen og Fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven)
 • Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (Planloven)
 • Kirkeindsigtszonen (Planloven)
 • Arealreservationer til infrastruktur (Planloven)

5.4.14
Antennemaster må opstilles, hvis der er et dokumenteret behov, alternative placeringer er undersøgt, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra der vil kunne opnås en rimelig dækningsgrad inden for områderne

 • Sø- og åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)
 • Skovbyggelinjen (Naturbeskyttelsesloven)
 • Kystnærhedszonen (Planloven)
 • Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (Planloven)
 • Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse
 • Større sammenhængende landskaber (Planloven)
 • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
 • Lavbundsarealer, potentielle vådområder og retningslinjer for naturbeskyttelse (Planloven)

5.4.15
Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i retningslinjerne 5.4.13 og 5.4.14, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning er overholdt.

5.4.16
Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1- 4 i kommuneatlas/kommuneplanen.

5.4.17
Master, antenner og teknikbygninger skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Valg af mastetype sker i samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og omgivelser.

5.4.18
Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres, evt. udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

5.4.19
Antennemaster, sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal være fjernet senest 12 måneder efter, at de er taget ud af drift.