Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Den kommunale planlægning af affaldshåndteringen er gennemført i 2015 for perioden 2013-2024, og gentages hvert 6. år. Den nuværende planlægning er udarbejdet på grundlag af regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018og EU’s direktiver for affald, emballage og batterier.

Det er byrådets vurdering, at der med de eksisterende og planlagte deponerings­ og forbrændingsanlæg i Danmark samt udvidelsesmulighederne for disse ikke vil opstå kapacitetsproblemer i en overskuelig fremtid. Skulle der i forlængelse af en ajourført kommunal affaldsplanlægning eller som følge af ny viden vise sig behov for at etablere supplerende affaldsbortskaffelseskapacitet ­ for eksempel til særlige affaldstyper ­ vil byrådet arbejde herfor.

Der er ikke placeret deponerings­ og forbrændingsanlæg i Assens Kommune.

Da anlæg til affaldsbehandling er nødvendige for samfundets funktion, må deres eksistens accepteres. Da der imidlertid er tale om anlæg, der er potentielt problematiske, er det byrådets opfattelse, at anlæggene skal placeres, udformes og drives, således at deres miljømæssige belastning af omgivelserne, herunder af de omkringboende, begrænses mest muligt.

Strategi og handling

Deponeringsanlæg
Et af hovedmålene i affaldsplanlægningen er at reducere behovet for deponering af affald. Selv ved udstrakt genanvendelse, kompostering og forbrænding af affaldet vil deponering imidlertid fortsat være nødvendig, hvorfor byrådet aktivt vil indgå i tværkommunale samarbejder, som kan sikre tilstrækkelige arealer til dette formål i fremtiden.

Bortskaffelse af forurenet jord og lettere forurenet jord
I takt med samfundets erkendelse af problemerne med jord- og grundvandsforurening, er bortskaffelsen af forurenet jord blevet et stadig større problem.
Forurenet jord indeholder forurenende stoffer i mængder, der kan udgøre en sundheds eller miljørisiko. Regionen kortlægger de arealer, hvor jorden er under mistanke om at være forurenet, eller hvor jorden er konstateret forurenet. Skal der fjernes jord fra disse arealer i forbindelse med ændret anvendelse eller bygge­ og anlægsarbejder, skal jordflytning anmeldes til kommunen, der anviser en jordmodtager. I ældre byområder hvor der ikke har været egentlig forurenende aktiviteter, vil jorden ofte være lettere forurenet. Disse områder er omfattet af kommunens områdeklassificering, og jordflytning herfra skal ligeledes anmeldes til kommunen. Det samme gælder ved jordflytning fra vejarealer.

Bortskaffelse af havnesedimenter
Havne og sejlrender skal af og til oprenses for at opretholde vanddybden. Kan de oprensede materialer ikke bortskaffes ved klapning på grund af forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, skal materialerne bortskaffes på en kontrolleret måde for eksempel i et særligt depot på land. Depotet har til formål at virke som et sedimentationsbassin for det opgravede havnesediment under oprensningsarbejdet, samt herefter at fungere som et depot for det forurenede materiale i en årrække.

Et depot til forurenet havnesediment skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Bortskaffelse af spildevandsslam
På kommunens renseanlæg produceres tørstof af spildevandsslam. En del af tørstoffet anvendes som gødning på landbrugsjord en stor del af dette først efter at have gennemgået en behandling i et slammineraliseringsanlæg.

Såfremt slammet skal anvendes til jordbrugsformål skal grænseværdierne til indholdet af visse tungmetaller og miljøfremmede stoffer overholdes som fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.