Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

5.5.1 Krav til affaldsbehandling
De fornødne krav til affaldsbehandlingen, der sikrer målsætningernes opfyldelse i området, opfyldes hurtigst muligt under hensyntagen til samfundets økonomiske formåen og sådan, at der løbende skal udvirkes forbedringer.

5.5.2 Kommunal planlægning for affaldsbehandling
Det skal ved udformningen af kommunernes planlægning, herunder affaldsplanlægningen, sikres, at de i kommuneplanen angivne målsætninger for området overholdes indtil nye statslige målsætninger træder i kraft.

5.5.3 Forurenet jord
Ved bortskaffelse af forurenet jord i Assens Kommune skal følgende prioritering følges:

  1. Rensning: Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse, såfremt dette er muligt med en rimelig teknisk/økonomisk indsats.
  2. Anvendelse: Såfremt punkt 1 ikke kan efterleves, skal forurenet jord anvendes primært som driftsmiddel på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge− /anlægsprojekter.
  3. Deponering på deponeringsanlæg: Såfremt punkt 1 og 2 ikke kan efterleves, skal forurenet jord deponeres på et deponeringsanlæg, eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil.
  4. Deponering andetsteds: Såfremt punkterne 1−3 ikke kan efterleves, kan forurenet jord deponeres på et særskilt specialdepot uden tilknytning til et deponeringsanlæg.

5.5.4 Forurenet havnesediment
Et depot for forurenet havnesediment må normalt kun anvendes til deponering af havnesediment, og ikke modtage andre materialer.

Et depot for forurenet havnesediment skal være tæt, således at der ikke kan ske udsivning af perkolat til jorden eller til vandmiljøet.

En eventuel udledning af overskudsvand fra et depot for forurenet havnesediment skal ske på en sådan måde, at udledningen af de stoffer, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet med senere ændringer begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi.