Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Det danske Forsvar har en række øvelsespladser og skydebaner i Danmark. I Assens Kommune er der Aborg Skydeterræn.

Forsvarets øvelsespladser inddeles i forskellige kategorier, der beskriver de tilladte aktiviteter på pladserne bl.a. med henblik på at fastlægge støjbeskyttelsesafstande omkring anlæggene. Aborg Skydeterræn er et mindre skyde- og øvelsesterræn (kategoriseret som type 2). Herfra kan der forekomme støj fra blandt andet håndvåben, helikopter, lette fly samt køretøjer, herunder for eksempel lastbil, pansret mandskabsvogn, kampvogn og selvkørende ingeniørmaskiner, samt skydestøj fra lettere våben.

Strategi og indsats
Byrådet finder, at det er vigtigt at sikre, at Det danske Forsvar kan have de nødvendige øvelsespladser og skydebaner, og at forsvarets nuværende institution i Assens Kommune fastholdes.

Byrådet finder endvidere her som i forbindelse med andre støjende aktiviteter, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes ­ dels ved etablering af nye støjende anlæg og dels ved placering af ny støjfølsom arealanvendelse. Med henblik på at minimere og forebygge støjgener mellem forsvarets anlæg og støjfølsom arealanvendelse er der i kommuneplanen udpeget støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesarealer og skydebaner, og der er medtaget retningslinjer med henblik på at undgå/minimere fremtidige støjkonflikter mellem støjfølsom arealanvendelse og forsvarets anlæg.

De udpegede støjkonsekvensområder, der blandt andet bygger på forsvaret støjbeskyttelsesafstande, er tilnærmede. De tilnærmede konsekvensområder er i udgangspunktet på den ”miljømæssigt sikre side”, hvorfor der kan udlægges støjfølsom arealanvendelse inden for områderne, hvis det kan dokumenteres, at de vejledende støjgrænser ikke overskrides, for eksempel i forbindelse med en miljøgodkendelse eller den kommunale planlægning.