Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

5.6.1 Støjkonsekvensområder for militære anlæg
Der må ikke placeres arealer til støjfølsomme formål inden for støjkonsekvensområder omkring militære anlæg (øvelsesarealer og skydebaner) med mindre det dokumenteres, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

Byfornyelse mv. inden for støjkonsekvensområdet omkring Forsvarsministeriets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner er alene mulig med Miljø- og Fødevareministerens tilladelse efter indhentning af udtalelse fra Forsvarsministeriet.

Støjkonsekvensområderne er vist på retningslinjekort 4.5

5.6.2 Støjgrænser for militære anlæg
Ved anlæg af nye militære øvelsesområder eller skydebaner skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

Der henvises i øvrigt til retningslinjerne i afsnit 4.5 i forhold til etablering af støjende fritidsanlæg.