Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Naturgastransmissionsledningen Egtved­Storebælt har sit forløb gennem den nordlige del af kommunen. Naturgasledningen forsyner fynske virksomheder og boliger med naturgas. Omkring ledningen er tinglyst en zone på 2 x 20 meter inden for hvilken, der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker. Der er endvidere en observationszone (class location) på 2 x 200 m omkring ledningen.

Gastra A/S (tidligere DONG Transmission A/S) ønsker at blive orienteret om planer for byudvikling, anlægsarbejder, vejanlæg, sportspladser, ridebaner, råstofindvinding, høje konstruktioner med videre inden for observationszonen. For høje konstruktioner (vindmøller/antennemaster) anbefales det, at disse på grund af gensidige påvirkninger og lynnedslag placeres i en afstand af minimum 2 x den maksimale højde til transmissionsledningen.

I løbet af de kommende år skal DONG udbygge Danmarks system for gastransport fra Egtved i Sydjylland over Danmark til kysten ved Østersøen. Udbygningen omfatter også strækningen over Fyn. På grund af projektets karakter og forløbet gennem flere kommuner har Miljøministeriet overtaget udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag for projektets realisering. Miljøministeriet har i den forbindelse udarbejdet en VVM redegørelse for projektet.