Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

5.7.1 Beskyttelseszone omkring transmissionsledningen
Inden for en zone på 2x20 meter omkring naturgastransmissionsledningen Egtved­Storebælt må der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker.

5.7.2 Ansøgninger indenfor class­locationzonen
Lokalplanforslag og landzoneansøgninger, der åbner mulighed for at bygge nyt eller ændre brugen af bygninger og arealer inden for observationszonen (class location) på 2x200 meter omkring naturgastransmissionsledningen, skal sendes i høring hos Energinet.dk.

5.7.3 Bygningers højde i forhold til transmissionledningen
Høje konstruktioner (vindmøller, antenner med mere) skal så vidt muligt placeres i en afstand på mindst to gange konstruktionens maksimale højde fra naturgastransmissionsledningen. Såfremt høje konstruktioner placeres tættere end den angivne afstand, vil Energinet.dk gerne informeres for at kunne vurdere, om jordingsanlægget er tilstrækkelig eller skal suppleres.

5.7.4 Ændinger af bygningshøjde samt af arealanvendelse i forhold til transmissionledningen
Hvis der sker fremtidige ændringer i omfang og højde af eksisterende bebyggelse samt i antal af personer i området inden for observationszonen (class location) på 2x200 meter omkring naturgastransmissionsledningen, skal Energinet. dk høres, herunder foretage sikkerhedsvurdering samt fastlægge vilkår for ny bebyggelse.

5.7.5 Udbygning af den fynske motorvej i forhold til transmissionsledningen
En udbygning af den fynske motorvej skal ske under hensyntagen til konklusionerne omkring transmissionsledningen som beskrevet i VVM-rapporten ”Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart”.