Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Hensigten med kystnærhedszonen er at beskytte det danske kystlandskab, hvis udstrækning og variation er enestående i Europa. De danske kyststrækninger er flere steder noget af det mest uberørte natur og landskab Danmark har.

Assens Kommune er begunstiget af en meget lang kystlinje, der rummer mange kvaliteter og potentialer. Blandt andet har vi inden for den kystnære zone tre udpegede kystkulturmiljøer samt et på havnen i Assens by ­ se kapitel 6.4. Den lange kyststrækning stiller krav til Assens Kommune om at være sit ansvar bevidst i forhold til en bevaring af kystlandskabernes kvaliteter.

Hvor kystnærhedszonen er en planlægningszone, er strandbeskyttelseslinjen en forbudszone. Hensigten med strandbeskyttelseslinjen er at friholde kystlandskabet nærmest kysterne for tilstandsændringer, hvorfor der inden for denne zone ikke må ske bebyggelse, terrænreguleringer med videre med mindre det er af så underordnet betydning, at en statslig dispensation kan opnås.

Centrale problemstillinger
Den lange kystlinje i Assens Kommune er en betydelig ressource og styrke for kommunen i forhold til bosætning og turisme, eftersom nærheden til kysten og de aktivitetsmuligheder og rekreative muligheder, der følger deraf, har en stor effekt som tiltrækningskraft for bosættere og turister. Kysten som ressource vil derfor få en stadig større betydning for Assens Kommunes konkurrenceevne.

Det store fokus, der er på kystområdernes kvaliteter, fører dog også til et øget pres på kysten og kystlandskaberne. Der vil være en fortsat stigende efterspørgsel på eksisterende og nye boliger med nærhed til vandet samt på flere aktivitetsmuligheder som for eksempel naturturisme.

Bade­ og bådebroer
Private grundejere langs kysterne er også en gruppe, der vil kunne lægge et pres på selve kysten, da de har mulighed for at opstille private bade­ og bådebroer og lave kystsikring. Dette er ikke udbredt i Assens Kommune, men fokus skal alligevel være på at friholde kysterne for tekniske anlæg og på at sikre en naturlig udvikling af kystlandskaberne.

Mindre byer indenfor kystnærhedszonen
Assens Kommune har flere mindre bysamfund samt landsbyer indenfor kystnærhedszonen. Disse områder skal have mulighed for en nødvendig udvikling, og vil i kraft af deres afstand til selve kysten kunne udvikle sig uden at have en væsentlig påvirkning på selve kysten og det nære kystlandskab. Kun Torø Huse og Brunshuse ligger ud til kysten, og her åbnes der ikke mulighed for en yderligere byudvikling.

Assens Kommune har en central rolle i forbindelse med at sikre den nødvendige udvikling i kystnærhedszonen, uden at det bliver på bekostning af de landskabelige kvaliteter. Der skal dog være plads til boliger, til friluftsliv, til turisme, transport, landbrug og andet, der hører til i landzonen. Som myndighed og ikke mindst som landzonemyndighed indenfor kystnærhedszonen skal vi blot sikre en kvalitetsbetonet udvikling, hvor natur og landskab har høj prioritet.

Fremtidig udvikling i kystnærhedszonen
Assens by ligger indenfor kystnærhedszonen og boligudbygningen har hidtil været koncentreret mod nord og erhverv mod syd. Den kommende udbygning med erhverv er planlagt fortsat i tilknytning til eksisterende erhverv, dog med fastholdelse af et uudnyttet rammeområde øst for byen jævnfør kapitel 2.

Byudviklingen i Assens by sker primært som byfortætning, men der vil på sigt være behov for at inddrage nye arealer til byudvikling. Der peges derfor på en byvækstretning mod øst samt mod nord. En udvidelse af byen mod nord kræver en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Der henvises til kapitel 2 for arealudlæg samt byvækstretninger.

Inden for kystnærhedszonen ligger en del arealer, der er planlagt via en lokalplan eller en kommuneplanramme alene. Arealerne er de fleste steder udnyttede i henhold til den planlagte anvendelse, men enkelte områder er reserveret til en anvendelse, der endnu ikke er udnyttet. De uudnyttede arealreservationer ønskes fastholdt til den hidtidige planlagte anvendelse. Områderne fremgår af kortet i hovedafsnittet

Strategi og indsats
Planloven fastsætter den kystnære zone og Naturbeskyttelsesloven fastsætter strandbeskyttelseslinjen. Disse to beskyttelseszoner gælder for hele landet. Herudover er der i planloven en række statslige krav til kommuneplanens retningslinjer for den kystnære zone. Kommuneplanens retningslinjer implementerer direkte de statslige krav til planlægning i den kystnære zone samt indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Kystlandskabernes uberørthed
Assens Kommune skal understøtte en planlægning, der sikrer kystlandskaberne som nationale interesseområder. Kommunen skal derfor være med til at sikre, at de danske kyststrækninger fortsat bevarer deres karakter og helhed, så også de efterfølgende generationer kan have glæde af at opleve de relativt uberørte kystlandskaber. Samtidig skal kommunen sikre, at der kan ske en udvikling der, hvor det er velbegrundet.

For at understøtte kyststrækningernes karakter og helhed skal hensynet til kysternes naturlige dannelsesprocesser indgå i sagsbehandlingen for nybyggeri helt tæt på kysten. Kystsikring skal vægtes i forhold til muligheden for at flytte byggeriet længere ind i land. Hvor kystsikring er en forudsætning for at sikre nyt byggeri, bør der kun undtagelsesvist åbnes op for, at der kan opføres erstatningsbyggeri helt tæt på kysten.

Landskabelige hensyn
I kommuneplanen er der udpeget særlige landskabelige/ geologiske beskyttelsesområder samt større sammenhængende landskabsområder. Nogle af disse ligger helt eller delvist inden for kystnærhedszonen. De særlige landskabelige beskyttelsesområder, og større sammenhængende landskabsområder, der ligger inden for den kystnære zone, skal som hovedregel friholdes for nye anlæg, og der kan kun planlægges for sådanne anlæg, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor.

I tilknytning til bysamfund indenfor kystnærhedszonen, hvor der åbnes op for en byudvikling er det nødvendigt nøje at redegøre for byudviklingens påvirkning på hele kystlandskabet og ikke kun på selve kysten. Et princip der skal være styrende for byudviklingen er, at byudvikling og lignende skal ske i tilknytning til byerne og først og fremmest bag ved eksisterende bebyggelse.

I den del af kystnærhedszonen, der ikke er planlagt via en kommuneplanramme kan der alene ske yderligere bebyggelse i henhold til planlovens landzonebestemmelser.

Helnæs og Bågø
Bågø er et afgrænset samfund, der udelukkende ligger i kystnærhedszone. En administration af kystnærhedszonen i dette område må ske under hensyn tagen til, at der skal være de nødvendige udviklingsmuligheder for det pågældende samfund, så det kan overleve som attraktivt bosætningsområde med mulighed for turisme.

Turisme og friluftsliv
Turisme og friluftsliv hænger tæt sammen med tilgængeligheden til de kystnære landskaber. En strategi er derfor at sikre stiforbindelser langs kysterne i sammenhæng med det kommunale og regionale stinet.

Kommunen er desuden i dialog med Skov­ og Naturstyrelsen om et samarbejde om at forbedre vilkårene for friluftsliv langs kysterne.

Der henvises til afsnit 4.1 om fritidsområder, rekreative stier og opholdsarealer.