Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at ændringer i det åbne land skal ske med respekt for landskabets særegne karakter.
  • at landskabsbeskyttelse og udvikling af sammenhængende landskaber skal prioriteres inden for den blå-grønne struktur.
  • at beskytte værdifulde landskaber, der på grund af deres geologiske strukturer, kulturhistoriske fortælling eller høje naturindhold har stor landskabelig interesse og oplevelsesværdi.
  • at karakteren og oplevelsen af de værdifulde landskaber ikke må sløres af byggeri, tilgroning, beplantning, større tekniske anlæg, fjernelse af karaktergivende elementer med videre.
  • at være med til at beskytte det fynske landskab mod spredt bebyggelse.
  • at sikre de landskabelige værdier og sammenhænge i samarbejde med nabokommunerne.