Se Kommuneplan 2017-2029

6.5 Natur

Assens Kommune rummer en lang række forskellige naturtyper, der tilsammen repræsenterer en rig og varieret natur med mange biologiske værdier og en høj biodiversitet. De biologiske værdier på land knytter sig i særlig grad til de lysåbne naturtyper, der dækker over moser, enge, strandenge, heder, overdrev samt vandløb og søer. Hertil kommer skovene, der også ofte rummer væsentlige biologiske værdier.

Kommunerne har hovedansvaret for forvaltning og planlægning af de beskyttede naturtyper, mens staten har det for skovene.