Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

6.5.1 Beskyttede naturområder
Ændringer af tilstanden i åbne vandløb, søer, ferske enge, strandenge, overdrev samt moser og lignende, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt sten og jorddiger, som er omfattet af museumsloven, må normalt ikke finde sted.

Ændringer kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor og forudsat, at ændringen ikke medfører nogen eller alene en ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i kommuneplanen indeholdte naturkvalitetsmål.

6.5.2 Biologiske interesseområder
Inden for de på kortet i hovedafsnittet viste særlige biologiske interesseområder kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt beskyttelses­ og naturforbedringer ikke herved tilsidesættes, herunder at spredningsmuligheder for plante­ og dyreliv ikke forringes.

  • Anlæggelse af nye veje og jernbaner, der skærer gennem de biologiske interesseområder og som væsentligt forringer spredningsmuligheder for planter og dyr, skal indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes.
  • Væsentlige eksisterende spærringer for spredning af hjemmehørende planter og dyr i de biologiske interesseområder bør fjernes, så passage søges sikret ­ normalt gennem anlæggelse af faunapassager.
  • Lavbundsarealer inden for de særlige biologiske interesseområder, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen eller som våde enge til kvælstofomsætning, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne.
  • Planlægningsmuligheder som i øvrigt fremgår af gældende kommuneplan kan dog realiseres.
  • Uden for de særlige biologiske interesseområder kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt naturkvalitetsmålene (se retningslinje nedenfor) samt hensynet til søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke herved tilsidesættes.

6.5.3 Naturkvalitetsmål
Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der ikke efter plan­, miljølovgivningen og anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål. Se naturkvalitetsmål på kortet i hovedafsnittet og målsætningskategorierne af Figur 6.5.F1 i redegørelsen.

6.5.4 Potentielle naturområder og potentielle spredningskorridorer
Kommunens aktive naturforvaltningsindsats rettes i vidt omfang mod de udpegede potentielle naturområder og potentielle spredningskorridorer, der fremgår af kortet i hovedafsnittet. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget i disse områder, og det skal ske gennem kommunens naturforvaltningsindsats.

6.5.5 Bilag IV-arter
Ved dispensationer fra naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om beskyttet natur skal der foretages en vurdering af den mulige påvirkning af bilag IV­arter såvel inden for som uden for Natura 2000­ områder.

6.5.6 Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal beskyttes, så de arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet til en gunstig bevaringsstatus. Natura 2000-områderne er vist på retningslinjekort 6.5.

Natura 2000-områderne skal friholdes for aktiviteter, anlæg mv., som kan medføre forringelse af naturtyper, forringelse af levesteder for arter eller forstyrrelser, der kan have negative konsekvenser for de arter og naturtyper, som skal beskyttes. Det gælder også for aktiviteter og anlæg uden for Natura 2000-områderne, som kan påvirke områderne negativt.

Beskyttede arter (”bilag IV-arter”) og deres levesteder uden for Natura 2000-områderne skal ligeledes beskyttes.

Der er forbud mod at udlægge nye arealer til f.eks. byzone og tekniske anlæg i Natura 2000-områderne.