Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Alle kystvande og langt hovedparten af vores søer opfylder ikke de fastsatte miljømål, blandt andet som følge af for stor næringsstoftilførsl fra landbrugsarealer. Derfor er der generelt behov for at sikre, at øget husdyrproduktion ikke giver anledning til øget miljøbelastning. Den nuværende belastning af vandområder bør samtidig reduceres gennem tiltag til oprettelse af vådområder i områder med størst mulig effekt i form af reduktion af kvælstofudvaskning.

Som udgangspunkt er der krav om, at etablerede vådområder permanent skal henligge som vådområder, og ikke senere må omlægges. Arealerne må dog gerne anvendes til høslet og afgræsses. Naturkvaliteten kan desuden sikres eller forbedres ved at pleje enge og ved, i udvalgte genetablerede vådområder, at sikre selvetableret skovs frie udvikling til naturskov.