Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

6.6.1 Potentielle vådområder
De på kortet i hovedafsnittet udpegede potentielle vådområdearealer udgør grundlaget for anlæg af vådområder i medfør afbekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

6.6.2 Tilladelser inden for potentielle vådområder
Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke meddeles tilladelse efter planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

6.6.3 Afvejning ved projekter i forhold til andre hensyn
Ved konkrete projekter skal eksisterende kommunale planlægningsmuligheder respekteres. Der skal endvidere foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige natur­ og kulturhistoriske interesser i områderne.

6.6.4 Projekter inden for internationale naturområder
Inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000­områder), kan projekter kun gennemføres, hvis projektet vurderes ikke at indebære forringelse, eller hindrer genoprettelse, af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.