Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Det er Byrådet holdning, at vandløb, søer og kystvande igen bør bringes i en sund økologisk balance. Etablering af nye vådområder skal bidrage til opfyldelse af miljømål for vandområder. Etablering af vådområder bør ske, så der sikres en naturlig ligevægt mellem vandløb og deres omgivelser. I dette arbejde kan det være nødvendigt at inddrage tilgrænsende områder.