Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Målopfyldelse i kystvande og vandløb
I henhold til data fra Naturstyrelsen vil ingen af kystvandene i Assens Kommune kunne forventes at opfylde kvalitetsmålsætningen med den nuværende indsats. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at etablere nye anlæg til lands og til vands, der medfører en øget belastning af kommunens kystvande.

Problemer i forhold til kystvande
Traditionel havbrugsproduktion og til dels også dambrugsproduktionen er en lavteknologisk opdrætsmetode, der kun i meget ringe omfang omfatter en rensning, der kan forhindre udledning af næringssalte og miljøfremmede stoffer. Havbrugsdrift medfører en øget forureningsbelastning af kystvandene, og kan i nærområdet betyde øget risiko for udvikling af iltsvind i bundvandet, på grund af den bakterielle omsætning af foderrester og fækalier fra produktionen omkring disse anlæg.

Problemer i forhold til vandløb
Traditionelle ferskvandsdambrug i forbindelse med åbne vandløb giver en række problemer for vandmiljøet. Dels er der problemer med opstemninger af de vandløb som indeholder dambrug på grund af dambrugenes behov for vandindtag fra vandløbene. Dels er der problemer med udledninger af næringssalte og iltforbrugende stoffer til vandløbene og i sidste ende kystvandene. Opstemningerne forhindrer fisk og smådyr i at vandre frit i vandløbet og nedsætter vandhastigheden med øget bundfældning og dårlig vandløbskvalitet til følge. Udledning af næringssalte og iltforbrugende stoffer fra dambrug er ligeledes et problem, da disse også giver en dårlig vandkvalitet med en forarmet fauna og i sidste ende fører til en forurening af kystvandene. Dette betyder, at en del af de vandløb i Danmark, hvor der i dag er etableret dambrug, ikke kan opfylde målsætningen.

Miljømæssige problemer
Store koncentrationer af dyr samlet på et sted, som det ses i akvakulturer medfører ofte en større risiko for udbrud af sygdomme og en større koncentration af parasitter. Dette kan gøre stor skade på de naturlige bestande, der ikke lige kan vaccineres og behandles for disse sygdomme m.m. Udslip af produktionsdyr er ligeledes et stort problem, da disse dyr konkurrerer med den naturlige fauna om føde og plads. Samtidig kan der ske en genetisk forurening af den naturlige fauna ved krydsninger med produktionsdyr.

Dambrugenes og havbrugenes udledning af medicin og andre miljøfremmede stoffer medfører en risiko for udvikling af resistens hos bakterier og andre sygdomsfremkaldere, samt en risiko for at der udvikles abnormiteter hos den naturlige fauna.

Havørred Fyn
Assens Kommune har forpligtiget sig til at forbedre opvækst og gydemuligheder for havørreder i kommunens vandløb gennem det tværkommunale projekt Havørred Fyn. Dette er ikke foreneligt med etableringen af traditionelle åbne akvakulturer med ørredfisk, der kan medføre forringelser af ørredernes opvækst­ og ynglepladser.

Strategi og handlinger
Byrådet vil gennem fastsættelse af krav og retningslinjer til dette erhverv sikre sig, at etablering og drift af akvakulturer ikke sker på bekostning af målopfyldelse i vandmiljøet, og at den vilde fauna ikke lider skade.