Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at udnyttelsen af råstoffer skal ske som led i en bæredygtig udvikling, efter en samlet afvejning af samfundets interesser, og hvor værdifulde råstofforekomster skal beskyttes mod anden arealanvendelse eller udnyttes inden områderne udlægges til for eksempel byudvikling.
  • at råstofindvindingen overvejende skal koncentreres i de udpegede graveområder.
  • at råstofgrave reetableres til skov­ og naturområder for beskyttelse af blandt andet grundvand og genskabning af biologisk mangfoldighed samt til rekreative formål med respekt for den landskabelige arkitektur efter endt indvinding.