Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Faktaboks

Hvad er en råstofforekomst
Råstofforekomster defineres som de jord­ og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi. Sand, grus og sten findes overalt i de øverste lag i den danske undergrund, fortrinsvis som moræne­ og smeltevandsaflejringer tilført af isen under en række gletsjerfremstød fra Norge og Sverige. Lerforekomster, der anvendes i teglværkerne, findes både i moræneaflejringer og dybere liggende havaflejringer. Kalk findes ligeledes i undergrunden, men ligger i de fleste områder under tykke lag af paleogene og neogene hav­ og flodaflejringer og kvartære lag. Mere specielle råstoffer som tørv, kildekalk og klæg findes i jordoverfladen hvor dannelsesmiljøer i form af vådområder og marsk har været til stede.

Region Syddanmark er ansvarlig myndighed for råstofindvindingen. Regionen overtog myndighedsrollen fra kommunen 1. juli 2014.

Råstofplanen ligger over kommuneplanen, og kommuneplanlægningen skal derfor respektere råstofplanens retningslinjer. Fremfor at optage Råstofplanens retningslinjer i kommuneplanen henvises til retningslinjerne i Råstofplanen. Der er derfor ikke så mange retningslinjer om råstoffer i kommuneplanen mere.

På nuværende tidspunkt er det Råstofplan 2012, der gælder, men Råstofplan 2016 er under udarbejdelse. I råstofplanen er der udpeget dels regionale graveområder og regionale interesseområder samt opstillet en række retningslinjer for råstofindvinding.

I Assens Kommune indvindes der primært sand, grus og sten. Lerforekomsterne i kommunen er ikke store, men der er steder, hvor der indvindes ler - specielt omkring Vissenbjerg og Tommerup. Assens Kommune er blandt de tre kommuner i Region Syddanmark, hvor den største lerindvinding finder sted.

Centrale problemstillinger
I Råstofplan 2012 er der udlagt 8 graveområder ­ i alt 544 ha ­ for sand, sten og grus i Assens Kommune. Det vurderes, at der er en samlet reserve på 18,5 mio. m3 under forudsætning af, at alle forekomster kan udnyttes.

Siden 2006 er indvindingen af sten, grus og sten i Region Syddanmark faldet. I 2006 blev der indvundet ca. 10 mio. m3 pr. år. I 2011 var det tal knap 7 mio. m3 pr. år. I Assens Kommune blev der i 2011 indvundet 163.000 m3 pr. år.

Indvindingen af ler er også faldet i perioden siden 2007. I 2007 blev der i hele regionen indvundet 0,33 mio. m3 pr. år. I 2011 var tallet 0,18 mio. m3 pr. år, hvoraf de 0,04 mio. m3 pr. år blev indvundet i Assens Kommune. Som det ses har Assens Kommune været en væsentlig bidragyder i forhold til specielt ler.

Det samlede behov for sand, sten og grus i regionen skønnes at være 69. m3 pr. år i de næste 24 år. Det kan dækkes i regionen som helhed, men ikke i delområderne, hvor regionen ønsker selvforsyning. Det giver et behov for at udlægge nye råstofområder for sand, sten og grus på Fyn og i Sydvestjylland.

Råstofindvinding har en stor indvirkning på landskabet samt naturgrundlaget, der ændres radikalt. Råstofindvinding er dog en nødvendighed i forhold til at imødekomme efterspørgslen på materialer til byggeri og anlægsaktiviteter. Råstofindvindingen skal dog ske under hensyntagen til væsentlige landskabelige og naturmæssige interesser, og der bør ved endt gravning rettes særlig fokus på skabelse af ny natur og nye attraktive landskaber.

Strategi og handlinger
I den regionale råstofplan udarbejdet af Region Syddanmark fastlægges de overordnede rammer for råstofindvindingen. Endvidere er det Regionen, der udarbejder tilladelser til råstofindvinding.

Ved indvinding af råstoffer skal der lægges vægt på vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske, landskabelige og geologiske interesser samt på naturbeskyttelse, herunder på naturværdier og videnskabelige interesser.